جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای یاری

دکتر سیدشجاع‌الدین شایق، دکتر حسن سمیاری، دکتر کیومرث نظری‌مقدم،
دوره 16، شماره 78 - ( 10-1387 )
چکیده


فریبا قدس‌بین، زهرا ده‌بزرگی، نرگس طیاری،
دوره 16، شماره 78 - ( 10-1387 )
چکیده

  مقدمه و هدف: صدمات ناشی از خشونت در محیط‌های کاری یک خطر شغلی جدی در بسیاری از مناطق جهان است. خشونت در محیط‌های مراقبت بهداشتی ممکن است به روش‌های متفاوتی مثل تهدیدات لفظی و یا خشونت‌های فیزیکی اتفاق بیفتد و منجر به کاهش روزهای کاری، کاهش کارایی، دست کشیدن از کار، لزوم درمان طبی یا انتقال به شغل دیگر و حتی مرگ شود. این پژوهش به منظور بررسی شیوع خشونت‌های لفظی و فیزیکی در یکی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان بندرعباس در سال 1383 انجام شده‌‌است.

  مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه 43 سؤالی که در 4 بخش تنظیم شده استفاده شد. این پرسشنامه به‌طور تصادفی در اختیار 88 نفر از کارکنان بخش‌های سی.سی.یو، آی.سی.یو، اورژانس داخلی و جراحی قرار گرفت و داده‌های به‌دست‌‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss و آمار توصیفی و مجذورکای و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج: طبق داده‌های به‌دست‌‌آمده 2/72 درصد از کارکنان در طی 6 ماه گذشته خشونت‌های لفظی و 1/9 درصد از آنان خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند.

  نتیجه‌گیری: پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها بین تجربه خشونت‌های لفظی و میزان تحصیلات کارکنان و همچنین بین تجربه خشونت‌های فیزیکی با رده‌های مختلف کارکنان، سن، جنس و میزان تحصیلات آن‌ها رابطه معنادار آماری به‌ دست آمد.


اکرم آهنگرپور، اشرف امیرزرگر، علی‌اکبر عروجن، حمیده بختیاری‌زاده، ام‌البنین نیک‌رفتار،
دوره 19، شماره 100 - ( 6-1391 )
چکیده

 

مقدمه­ و هدف: هویج (Daucus carota) سرشار از بتاکاروتن و دارای خواص آنتی­اکسیدانی است. گزارش­شده که هویج روی دستگاه تولید مثل زن، تأثیرهای استروژنی و هورمونی می­گذارد. درخصوص اثر این گیاه، روی انقباض­های رحمی، تحقیق تجربی انجام­نشده­است؛ بنابراین تصمیم­گرفته­شد اثر عصاره آبی هویج بر انقباض­های رحم جدا شده موش­صحرایی بررسی­شود.

 

 

 

مواد و روش‌ها: در مطالعه تجربی حاضر 32 سر موش صحرایی از نژاد ویستار (300-200گرم)، در چهار گروه قرارگرفتند؛ پس از ایجاد انقباض به­وسیله پتاسیم­کلراید و اکسی­توسین و انکوبه­کردن با پروپرانولول و نالوکسان، اثر غلظت­های مختلف عصاره بررسی­شد. بعد از لاپاراتومی، قطعات 5/1 سانتی­متری رحم جداشده در حمام بافت محتوی ml10 دیژالون (c°29) قرارداده­شدند؛ سپس توسط پتاسیم کلراید mM60 و اکسی­توسین mU/ml10 قطعات رحم منقبض­شده، پس از آن عصاره آبی هویج در غلظت­های (1/0تا8/0mg/ml) در حضور دو ماده بالا به حمام بافت افزوده­شد. در این بررسی، بافت­های رحم به­وسیله پروپرانولول Mµ1 و نالوکسان Mµ1 به­صورت جداگانه انکوبه و نقش گیرنده­های بتاآدنورسپتورها و اوپیوئیدی ارزیابی­شدند.

 

 

 

نتایج: غلظت­های عصاره به­صورت تجمعی و وابسته به دوز، انقباض­های ناشی از پتاسیم­کلراید (05/0p<) و اکسی­توسین (001/0p<) را کاهش­داد؛ همچنین پروپرانولول و نالوکسان در اثر عصاره نقشی­نداشتند.

 

 

 

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه پیشنهادمی­دهد که به­احتمال، اثر ضدانقباضی عصاره آبی هویج از طریق مسدودکردن کانال­های کلسیمی وابسته به ولتاژ صورت­گرفته­است؛ اگرچه رسپتورهای بتاآدرنرژیک و اپیوئیدی در این اثر، نقشی را از خود نشان­ندادند.

 


مریم عظیمی زواره ای، سید محمد رضا حکیمانه، سید شجاع الدین شایق، منصوره یاری، زهرا زربافی،
دوره 23، شماره 123 - ( 4-1395 )
چکیده

مقدمه و هدف: با وجود استفادۀ روزافزون از پست‌های فایبرکامپوزیتی (FRC)، تعدادی از مطالعات اثر بر مقاومت به شکستگی دندان را زیر سؤال برده‌اند. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر استفاده از پست فایبر کامپوزیتی بر مقاومت به شکست دندان‌های بازسازی‌شده با روکش می‌باشد.

مواد و روش‌ها: پس از درمان ریشه و قطع تاج، چهل دندان پرمولر فک بالا، به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از پست  FRC، کور کامپوزیتی و کراون فلزی بازسازی شدند؛ درحالی‌که در گروه دوم، بازسازی دندان‌ها بدون پست انجام گرفت. سپس نمونه‌ها ترموسایکل شده ( 3500, c˚55-5) و در رزین آکریلی مانت شدند. نیروی فشاری تا حد شکست در دو زاویۀ 45 و 90 درجه اعمال شد. نتایج با آزمون ANOVA دوسویه و تست Tukey آنالیز شدند.

نتایج: حداکثر و حداقل استحکام شکست به‌ترتیب در گروه 90NP- و 45P- مشاهده شد. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که وجود پست اثر معنی‌داری بر استحکام شکست ندارد )178/0(P:؛ لیکن در زوایای مختلف اعمال نیرو، تفاوت معنی‌داری در نیروی شکست وجود دارد . 01)/0(P:.

نتیجه‌گیری: باتوجه‌به محدودیت‌های این مطالعه، تفاوتی در مقاومت به شکست دندان‌هایی که با پست بازسازی می‌شوند، در مقایسه با گروه بدون پست وجود ندارد.


فریبا ظفری، مرتضی صادقی، احسان مقانلو، مهرداد بختیاری، شهرام تیموریان،
دوره 24، شماره 130 - ( 6-1396 )
چکیده

مقدمه و هدف: سلول‌درمانی یکی از رویکردهای جذاب و نوین در درمان زخم‌های مزمن است. در این مطالعه، هدف بررسی عملکرد سلول‌‌‌‌‌‌های بنیادی خون‌ساز مشتق‌شده از مغزاستخوان (CD93) در درمان زخم‌های دیابتی است.
 
مواد و روش‌ها: در این مطالعه از پانزده موش نژاد BALB/c با وزن 250 تا 300 گرم استفاده شد که ده موش قبلاً توسط القاء استرپتوزوتوسین دیابتی شده بودند. زخم پوستی دایره‌ای به‌قطر شش میلی‌متر و عمق دو میلی‌متر در پوست پشت موش‌ها ایجاد شد. موش‌های موردمطالعه در سه گروه به‌صورت موش‌های نرمال فاقد دیابت (sham)، موش‌های دیابتی بدون پیوند سلول CD93 (Control) و موش‌‌های دیابتی که دو بار تحت پیوند سلول‌های CD93 (سلول1×107) قرار گرفتند، تقسیم شدند. پارامترهای سطح زخم، میزان ترمیم زخم و میزان تمایز و بقاء سلول‌های CD93 در محل زخم در روزهای7 و 14 و 28 بعد از پیوند سلول میکروسکوپ فلورسانس و آنتی‌بادی نشان‌دار  DiLو نرم‌افزارهای Image J و SPSS محاسبه و بررسی شد.
 
نتایج: در بررسی سطح زخم ودرصد بهبودی بیشترین تفاوت به‌ترتیب مربوط به گروه سلول و گروه کنترل بود  P<0.05)و (P<0.01. بررسی ایمونوهیستوشیمی نشانگر زنده‌‌ماندن و فعالیت سلول‌های بنیادی CD93 در محل زخم تا روز 28 بعد از پیوند بود.
 
نتیجه‌گیری: پیوند سلول‌های بنیادی CD93 باعث تسریع قابل‌توجه پروسۀ ترمیم زخم دیابتی می‌شود و این سلول‌ها به‌‌عنوان گزینۀ مناسبی برای سلول‌درمانی زخم‌های دیابتی معرفی می‌شوند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشور پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Daneshvar

Designed & Developed by : Yektaweb