جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای خادم معبودی

حمید علوی مجد، یلدا زرنگارنیا، مصطفی رضایی طاویرانی، نصیبه خیر، علی‌اکبر خادم معبودی،
دوره 17، شماره 88 - ( 6-1389 )
چکیده

  مقدمه و هدف: به کارگیری روش های پروتئومیک و پیشرفت پژوهش های با توان بالای پروتئین ها زمینه ساز نیاز به روش های تازه در تحلیل های بیوانفورماتیک نتایج آزمایشگاهی-شده است. تحلیل خوشه ای، روش آماری مناسبی است که می تواند در تحلیل این گونه داده ها، استفاده شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی روش خوشه بندی فازی در تحلیل پروتئین های مرتبط با سرطان های دستگاه گوارش بوده است.

 

  مواد و روش ها: در این پژوهش، پروتئین های شناسایی شده مرتبط با سرطان های مری، معده و کلون با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و غیرسلسله مراتبی تحلیل و بررسی شدند. براساس هر یک از ابعاد هستی شناسی ژنی، پروتئین ها را خوشه بندی کرده، نتایج را با یکدیگر مقایسه کردیم.

 

  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد، عملکرد دو روش خوشه بندی سلسله مراتبی و تقسیم-بندی به یکدیگر نزدیک بوده است. با وجود چشمگیر نبودن عرض سایه نمای کل خوشه بندی ها، بیشتر پروتئین های در هر خوشه، دارای اشتراکات بیولوژیکی قابل توجهی هستند. نتایج به-دست آمده نشان می دهد، روش های خوشه بندی توانسته اند الگوهای تفسیری جدیدی را که قبل از خوشه بندی پروتئین ها مشخص نشده بودند، آشکار سازند.

 

  نتیجه گیری: با بررسی نتایج حاصل از خوشه بندی PAM و خوشه بندی سلسله مراتبی، مشخص شد، نتایج این دو خوشه بندی بسیار مشابه یکدیگر هستند. شاید بتوان گفت، روش PAM به دلیل معرفی نماینده ای برای هر خوشه، موشکافانه تر عمل کرده، در حالی که روش سلسله مراتبی ساده تر بوده است. همچنین به نظر می رسد، پروتئین هایی که براساس تشابهات جایگاه سلولی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، دارای تشابهات بیولوژیکی و عملکردی نیز هستند که باید این مسئله بیشتر بررسی شود.


فرید زایری، علی اکبر خادم معبودی، هرمز حسن زاده، اعظم نجفی کهکی، مریم سالاری،
دوره 22، شماره 117 - ( 4-1394 )
چکیده

مقدمه و هدف: امروزه چاقی به‌عنوان معضلی بهداشتی تلقی‌‌می‌شود که خطر ابتلا به برخی از بیماری‌ها را افزایش‌می‌دهد؛ ازاین‌رو، شناسایی عواملی که در بروز چاقی تأثیرگذارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از محققان بر این عقیده‌اند که نوبت‌کاری به‌عنوان یک عامل خطر در افزایش وزن افراد جامعه نقش‌دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه نوبت‌کاری با شاخص توده بدنی در کارکنان پتروشیمی بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه، روی 3801 از کارکنان شاغل در صنعت پتروشیمی که در طول سال‌های 1386 تا 1389، دارای شیفت کاری ثابت بودند، انجام‌شد؛ این افراد، سالیانه طبق برنامه‌ریزی منظم به مرکز طب‌ کار مراجعه‌کرده‌اند و پرستاری آموزش‌دیده، قد و وزن آنها را به‌عنوان قسمتی از فرایند معاینات ادواری اندازه‌گیری‌کرده‌است؛ در این پژوهش از مدل منحنی رشد پنهان که یکی از روش‌های تحلیل داده‌های طولی است، برای بررسی رابطه نوبت‌‌کاری با شاخص توده بدنی استفاده‌شد. نتایج: یافته‌ها نشان‌دادند که شاخص توده بدنی تمامی کارکنان به‌طور معنی‌دار و با متوسط شیب 24/0 در هر سال افزایش‌داشته‌است (001/0p<)؛ همچنین، متوسط روند تغییرات BMI در هر سال در کارکنان نوبت‌‌کار، به‌طور متوسط 122/0، بیشتر از روزکارها بوده‌است (001/0p<). نتیجه‌گیری: در این مطالعه، بین نوبت‌کاری و شاخص توده بدنی، رابطه‌ای معنی‌دار مشاهده‌شد؛ مطالعاتی بیشتر برای بررسی علل این ارتباط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش BMI، ضروری‌اند.
احمدرضا باغستانی، محمدامین پورحسینقلی، علی اکبر خادم معبودی، ثریا معمر،
دوره 23، شماره 123 - ( 4-1395 )
چکیده

 مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران نیز می‌باشد. در سال‌های اخیر میزان بقای این سرطان افزایش داشته است؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بقا و تعیین عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری است.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق از اطلاعات 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی طی سال‌های 83 تا 94 به صورت یک مطالعه گذشته نگر استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری براساس توزیع وایبل صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها R و سطح معنی داری نیز 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج: درپایان پیگیری مشخص شد که به‌ترتیب تعداد 380 نفر (8/35درصد) مرگ در اثر سرطان کولورکتال، 49 نفر(6/4درصد) مرگ در اثر سایر وقایع و 631 نفر (5/59درصد) تا پایان مطالعه زنده مانده بودند. میانگین مدت زمان بقا برای 1060 بیمار برابر با 46/1±96/56 ماه با میانۀ 5/45ماه بود. تحلیل چند‌متغیرۀ این داده‌ها نشان داد که عواملی همچون سن حین تشخیص و شاخص تودۀ بدنی (BMI) بر مرگ در اثر سرطان کولورکتال اثر معنی‌داری دارند (001/0>P).

نتیجه‌گیری: براساس مدل ریسک رقابتی پارامتری تنها متغیرهای سن در زمان تشخیص و شاخص توده بدنی بر زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال این پژوهش تأثیر‌گذار بودند. صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشور پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Daneshvar

Designed & Developed by : Yektaweb