جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای یعقوبی

زهرا زنجانی، حمید یعقوبی، لادن فتی، محمدرضا شعیری، محمد غلامی فشارکی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: چندش، یکی از شش هیجان اولیه ای است که توسط داروین معرفی شد. از جمله ابزارهای سنجش این هیجان، مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش است. این مطالعه با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی این مقیاس در جامعه ایرانی صورت گرفت.

روش: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی محسوب می گردد. نمونه مورد مطالعه شامل 391 دانشجوی دانشگاه شاهد بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش، مقیاس تجدیدنظر شده چندش و مقیاس وسواس پادوآ بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، اعتبار همگرا و پایایی بازآزمایی و همسانی درونی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، حاکی از چهار عامل گرایش به تجربه هیجان چندش، حساسیت به هیجان چندش، گرایش به اجتناب از محرک‌های چندش اور و حساسیت به نتایج هیجان چندش، در این مقیاس بود. تحلیل عامل تاییدی، الگوی چهار عاملی حاصله و الگوی دو عاملی فرم 12 سئوالی را تایید کرد. همچنین، اعتبار همگرا و پایایی این مقیاس نیز خوب بود.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که این مقیاس در نمونه دانشجویی ایرانی از ساختاری عاملی و پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. لذا می توان از این مقیاس در نمونه های ایرانی استفاده کرد.


رسول روشن، محمدرضا شعیری، حمید یعقوبی،
دوره 1، شماره 10 - ( ارديبهشت ماه 1384 )
چکیده

 هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی نقش رابط مشاوران در سلامت روانی و سازگاری دانشجویان جدیدالورود بوده است. بدین‌خاطر پانزده نفر از دانشجویان سال بالا، تحت آموزش قرار گرفتند. سپس دو گروه کنترل و آزمایشی از دختران دانشجوی سال اول تشکیل شد. این دو گروه قبل از شروع ارتباط با مشاوران همسان توسط پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه سازگاری بارو بررسی شدند. سپس گروه آزمایشی تحت نظارت رابط مشاوران قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ رابطی نداشت. در پایان یک دوره چهار ماهه، دو گروه بار دیگر توسط آزمون‌های یاد شده بررسی گردیدند. سپس با گذشت 9 ماه و بعد از ادامه آموزش‌ها، بار دیگر آزمودنی‌های گروه کنترل و آزمایشی به آزمون پاسخ دادند تا پایداری مشاوره‌های همسالان مشخص گردد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس آمیخته درون - برون گروهی نشان داد که در اغلب خرده مقیاس‌های سلامت عمومی و سازگاری، بین گروه کنترل و آزمایشی تفاوت معنادار وجود دارد. این تفاوت در طی اندازه گیری‌های مکرر در خلال زمان بعد از شروع و 9 ماه بعد از اتمام آموزش مشهود بوده و ادامه داشته است.


حمید یعقوبی، علیرضا جزایری، کتایون خوشابی، بهروز دولتشاهی، زهرا نیکنام،
دوره 1، شماره 31 - ( آبان ماه 1387 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی نوروفیدبک ، ریتالین و درمان ترکیبی در کنترل و کاهش علائم ADHD در قالب یک مطالعه آزمایشی تک آزمودنی انجام شد. بدین منظور تعداد 16 نفر از دانش آمو.زان مبتلا به ADHD نوع مرکب در سه موقعیت درمانی و یک موقعیت فهرست انتظار مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه آزمودنی‌ها قبل و پس از مداخله با آزمون کامپیوتری Iran TOVA ( به عنوان یک آزمون ارزیابی عملکرد مستمر با هدف ارزیابی متغیرهای توجه)، فرم تجدیدنظر‌‌شده آزمون هوشی وکسلر کودکان (WISC-R) و آزمون کانرز – فرم والدین ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که روش درمان ترکیبی نوروفیدبک به همراه ریتالین مؤثرتر از هر یک از این روش‌ها به‌‌تنهایی است. میزان اثربخشی نوروفیدبک به اندازه ریتالین بود؛ اگرچه میزان رضایتمندی والدین ( که در نمرات پس‌‌آزمون کانرز منعکس شده‌‌است) از روش نوروفیدبک بیش‌تر از دارو درمانی بود. نتایج این مطالعه با مطالعاتی که از کاربرد رویکردهای درمانی چندوجهی حمایت می‌کنند همخوان است. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که نوروفیدبک می‌تواند در شرایطی که بیمار به دارو پاسخ نمی دهد یا از عوارض جانبی آن رنج می‌برد به عنوان روش درمانی جایگزین مطرح باشد.
حمید یعقوبی، مهدیه ملیانی، آزاده طاولی،
دوره 1، شماره 34 - ( ارديبهشت ماه 1388 )
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش بهداشت روان و نگرش دانشجویان نسبت به مسائل و خدمات روان‌شناختی به عنوان عوامل مداخله‌‌گر در مراجعه یا عدم مراجعه به متخصصین بهداشت روانی پرداخته‌‌است. در این پژوهش 150 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های شاهد و امیرکبیر در سال تحصیلی 85-1384 در قالب سه گروه (ا- دانشجویان مراجعه‌‌کننده به مراکز مشاوره دانشجویی ، 2- دانشجویان دارای مسائلی در حوزه سلامت روان و غیر‌مراجعه‌‌کننده و 3- دانشجویان سالم) با استفاده ازپرسشنامه‌های سلامت روانی گلدبرگ [28-GHQ] و پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه نگرش سنج مورد اعتباریابی محتوایی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است [87/0]. نتایج مطالعه نشان داد: 1- گروه غیر‌مراجعه‌‌کننده از سلامت روان پایین‌‌تری برخوردار است و آگاهی کم‌تر و نگرش منفی‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارد. 2- گروه مراجعه‌‌‌کننده به مراکز مشاوره از نگرش مثبت‌‌تر و آگاهی بیش‌تری در مقایسه با دو گروه دیگر برخوردار است. 3- دانشجویان دختر نگرش مثبت‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارند.
اعظم سادات مدنی، لیلا حیدری نسب، حمید یعقوبی، رضا رستمی،
دوره 2، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1393 )
چکیده

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، یکی از اختلالات روانی-عصبی شایع می‌باشد، که در طفولیت شروع شده و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد نظیر زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه‌ای، عملکرد اجرایی نظیر حافظه فعال و تمرکز و سایر ابعاد عملکردی فرد اختلال ایجاد می‌کند. مطالعات متعددی در خصوص درمان این اختلال از جانب مولفان مطرح گردیده است، با توجه به فقدان مطالعاتی که درمان نوروفیدبک را در این حیطه در بزرگسالان مورد بررسی قرار دهند، مطالعه کنونی شکل گرفته است.بنابر این هدف این تحقیق ، تعیین اثربخشی نوروفیدبک، در کاهش نشانه‌های نقص توجه، تمرکز و بیش فعالی در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی که به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه می‌کنند، تشکیل دادند؛ که از بین جامعه آماری فوق 2 گروه 8 نفره، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل از افراد مراجعه کننده به کلینیک آتیه، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی بارکلی، آزمون IVA و آزمون CNSVS. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین از آزمون‌های تی مستقل، ویلکاکسون و کروسکال والیس نیز جهت نتایج تکمیلی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نوروفیدبک منجر به کاهش معنادار نشانه‌های نقص توجه و تمرکز و کاهش بیش فعالی و تکانشگری در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل گردید. بنابراین ضمن همسو بودن نتایج با دیگر یافته ها ، می توان به شکل مقدماتی استفاده از نوروفیدبک را در کاهش علائم نقص توجه و همچنین کاهش بیش فعالی و تکانشگری در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی پیشنهاد داد.

ابوالقاسم یعقوبی، گلاویژ علیزاده، صلاح صوفی،
دوره 2، شماره 12 - ( بهار و تابستان 1394 )
چکیده

هدف این پژوهش پیش­‌بینی استرس ادراک شده بر اساس باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی (پیش­بین) است و جامعه­ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در سال تحصیلی 93 بودند که تعداد آنها 1800 بود. آزمودنی­های این پژوهش 229 ( 119 دختر و 110 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان بودند که به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاسهای  باورهای فراشناختی (MCQ-30)؛ 5 عامل ذهن آگاهی(FFMQ) و استرس ادراک شده (Perceived stress scale- 14) را تکمیل کردند. داده‌­های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ویراست 19 و روشهای آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و آزمون تی مستقل دو گروهی شد. یافته­ها نشان داد که باورهای فراشناختی و  ذهن آگاهی هر دو توانستند تغییرات مربوط به استرس ادراک شده را به صورت مثبت و معنادار پیش­بینی کنند (001/0 > P). همچنین میزان استرس ادراک شده در دانشجویان دختر بیشتر است (001/0 >P).  نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی نقش مهمی در استرس ادراک شده­ی دانشجویان دارد. بنابراین در حضور متغیرهای باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی احتمال بروز استرس ادراک شده کاهش می­یابد.


ابوالقاسم یعقوبی، مریم عبدالهی مقدم، فضل‌الله حسنوند،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: امروزه، یکی از پرمخاطب‌ترین سرگرمی‌ها در فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان، پایگاه شبکه اجتماعی فیسبوک می‌باشد که گرایش یا عدم گرایش به آن بر اساس ویژگی‌های شخصیتی کاربر، قابل تبیین است.
روش: به همین منظور برای بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در فیسبوک، از بین تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد، 350 نفر (175 دانش‌آموز پسر و 175 دانش‌آموز دختر) بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و فرم اطلاعات شخصی محقق ساخته و پرسش‌نامه شخصیتی نئو را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه با عضویت در فیسبوک رابطه وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و با وجدان بودن با عضویت در فیسبوک رابطه­ی معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه با عضویت در فیسبوک رابطه وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و با وجدان بودن با عضویت در فیسبوک رابطه­ی معناداری مشاهده نشد. 
 صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb