جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای کیمیایی

زهرا رعنایی، علی غنایی چمن‌آباد، سیدعلی کیمیایی، احمد منصوری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی انجام شد.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و مداخله‌نما، تعداد 30 مادر کودک مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد طی مدت چهار ماه و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و همچنین به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش، کنترل و مداخله نما قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل و مداخله‌نما در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. باوجوداین، گروه مداخله‌نما به مدت 8 جلسه نرم‌افزار ورد-ویندوز را آموزش دیدند. پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون برج لندن در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری باعث بهبود سلامت روان و کنش‌های اجرایی گروه آزمایش نسبت به گروه‌های کنترل و مداخله‌نما می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری نقش مهمی در بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی دارد. درمان‌گران می‌توانند از این روش درمانی جهت بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی استفاده کنند.


نسیبه منصوری، سید علی کیمیایی، علی مشهدی، احمد منصوری،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی و حل مسئله خانواده انجام شد.

روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل تعداد 10 زوج مراجعه‌کننده به روان‌پزشکان، متخصصان مغز و اعصاب و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. زوج‌های گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای زوج‌درمانی خودتنظیمی (هالفورد، 1384) قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. مقیاس زوجی اینریچ، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز و حل مسئله خانواده در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس. 22» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: : یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و مهارت‌های حل مسئله زوج‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود. بعلاوه، زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوج‌ها در سبک‌های هویت سردرگم، پیش‌رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوج‌ها می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: درمجموع، زوج‌درمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان رضایت زناشویی، تعدیل سبک‌های هویت و افزایش مهارت حل مسئله زوج‌ها دارد و زوج درمانگران می‌توانند زوج‌درمانی خودتنظیمی را جهت بهبود رضایت زناشویی، سبک هویت و حل مسئله بکار گیرند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb