جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای نائینیان

محمدرضا نائینیان، امیر نیک‌آذین، محمدرضا شعیری، مهتاب رجبی، زهرا سلطانی‌نژاد،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف وارسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان در نمونه‌های بالینی و غیر بالینی ایرانی اجرا شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی  بوده و نمونه آن شامل دو گروه غیر بالینی (292 نفر دانشجو) و بالینی (137 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت خانواده و 111 نفر گروه همتا) بوده که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای (گروه غیر بالینی) و مبتنی بر هدف (گروه بالینی) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سلامت عمومی(جی. اچ. کیو—28) و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (89/0)، و ضریب همبستگی مربوط به باز آزمایی آن (79/0) دارای پایایی مناسبی است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع آن از یک عامل داشته و شاخص‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی برازش متوسط مدل را تأیید نمود. همچنین ضرایب همبستگی به دست آمده حاکی از اعتبار همگرای مقیاس با ابزارهای مشابه می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مقیاس بهزیستی شخصی بزرگسالان دارای ویژگی های روان سنجی قابل دفاع برای مطالعه کیفیت زندگی جمعیت بزرگسال در ایران است.


محمدرضا نائینیان، سمانه خطیبی، فاطمه ادب‌دوست،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف وارسی برخی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان در نمونه دانش‌آموزان ایرانی اجرا شد.
روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران تشکیل ‌می‌دادند که از بین جامعه آماری فوق تعداد 736 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش‌آموزان (پی. دبلیو. آی. – اس. سی.)، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 استفاده شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (0.71)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (0.71) دارای اعتبار مناسبی بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع مقیاس از یک عامل داشته است و ضرایب همبستگی بدست آمده حاکی از روایی همگرای مقیاس یادشده با مقیاس پی. دبلیو. آی. – اس. سی.، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (بی. ام. اس. ال. اس. اس.)، دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی با توجه به محدودیت‌های روش‌شناسی مطالعه کنونی بوده است.
 


محمدرضا نائینیان، محمدرضا شعیری، رسول روشن، کبری صیدمحمدی، زهره خلمی،
دوره 1، شماره 13 - ( آبان ماه 1384 )
چکیده

هدف اساسی مطالعه کنونی بررسی برخی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) بوده است. پرسشنامه حاضر،یکی از پرسشنامه‌هایی است که به‌منظور سنجش کیفیت زندگی افراد بزرگسال توسط ایوانس و کوپ در سال 1989 تهیه گردید. پرسشنامه یاد شده 16 بعد از کیفیت زندگی را پوشش می‌دهد و جمعاً دارای 192 سؤال است.مفروضه اساسی پرسشنامه یاد شده این است که رفتارهای افراد در پاسخ به جنبه‌های خاص محیطی می‌تواند معرف کیفیت زندگی تلقی شود. بدین‌‌خاطر QLQ کوشیده تا شاخصی چند بعدی از رفتارهای فردی را مشخص سازد. در بررسی حاضر، 400 معلم شاغل در دبیرستان‌های شهر تهران (200 مرد و 200 زن) به‌صورت خوشه‌ای مرحله‌ای از مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب انتخاب گردیدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که QLQ از آلفای کرونباخ مناسبی در کل ودر نیمه اول و دوم برخوردار بوده و ضریب پایایی (reliability) و همبستگی دو نیمه آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. ضرایب همبستگی مربوط به بازآزمایی 16 خرده مقیاس QLQ در همه موارد مثبت و معنادار بوده است. از طرف دیگر براساس نظر مؤلفین پرسشنامه، هر ماده‌ای از خرده مقیاس‌ها که همبستگی‌اش با دیگر خرده مقیاس‌ها از زیر مجموعه خود بیش‌تر بوده حذف شده ودر نهایت 163 ماده باقی مانده است. مقایسه نتایج زنان و مردان و نمونه‌های ایرانی و غیرایرانی درخرده مقیاس‌های QLQ نشانگر تفاوت معنادار یافته‌ها در مورد برخی از خرده مقیاس‌ها است، گرچه تفاوت نمونه‌های ایرانی و غیرایرانی در سیزده خرده مقیاس مشهود است. هنجارگزینی مربوط به نمونه‌های ایرانی براساس مواد اصلی پرسشنامه و مواد حذف شده در جدول‌های مربوطه ارائه شده است.


دکتر محمدرضا نائینیان، دکتر محمدرضا شعیری، معصومه شریفی ، مهری هادیان،
دوره 2، شماره 4 - ( بهار و تابستان 1390 )
چکیده

  هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) بوده است. مقیاس یاد شده با هدف ساختن ابزاری کوتاه برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و سنجش شدت نشانه‌های بالینی مبتلایان، توسط اسپیتزر و همکاران ساخته شده است. این مقیاس دارای هفت سؤال اصلی و یک سؤال اضافی است که میزان دخالت اختلال در کارکرد‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی مبتلایان را می‌سنجد. در این مطالعه 199 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد و 24 نفر از آزمودنی‌هایی که در مراجعه به یکی از کلینیک‌های روان پزشکی شهر تهران تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) را دریافت نموده بودند شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که GAD-7 از آلفای کرونباخ مناسبی برخوردار بوده و ضریب پایایی ( reliability ) مقیاس بر اساس دو بار اجرای آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. در بررسی اعتبار ( validity ) مقیاس، نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مقیاس GAD-7 و پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر، برخی خرده مقیاس‌های فرم کوتاه 36 سؤالی زمینه یابی سلامت عمومی‌( (SF-36 و خرده مقیاس اضطراب 12 ماده‌ای از سیاهه نشانه‌های بالینی ( (SCL-90 بوده است که بیانگر اعتبار همگرای مناسب مقیاس است. همچنین تحلیل عاملی مقیاس GAD-7 بیانگر اشباع آن از یک عامل می‌باشد. از سوی دیگر مقایسه نمرات افراد مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی که تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده بودند با نمره برش مقیاس و نیز نمرات جمعیت غیر بیمار، حاکی از اعتبار تشخیصی مطلوب مقیاس بوده است. در مجموع می‌شود گفت که مقیاس کوتاه سنجش اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) از پایایی و اعتبار مناسبی در نمونه‌های ایرانی برخوردار بوده است.


دکتر محمدرضا نائینیان ، دکتر جلیل باباپور، دکتر تقی گروسی فرشی، دکتر محمدرضا شعیری ، دکتر رضا رستمی،
دوره 2، شماره 7 - ( پاییز و زمستان 1391 )
چکیده

 هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین تفاوت تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و سطح کیفیت زندگی بیماران بوده است. بدین منظور  16 نفر از مراجعه کنندگان به یکی از درمانگاه های روان پزشکی شهر تهران که بر اساس مصاحبه روان پزشک و ملاک های تشخیصی  متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی- ویرایش چهارم (DSM-IV-TR) (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000)، تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده و فاقد ابتلاء به اختلالات دیگر روان شناختی بودند (8 نفر در گروه آموزش نوروفیدبک و 8 نفر در گروه دارو درمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر (GAD-7) و  پرسشنامه کیفیت زندگی (PWI-A)  مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه دریافت کننده آموزش نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی پانزده جلسه 30 دقیقه ای آموزش نوروفیدبک (سه جلسه در هفته) افزایش موج آلفا داده شد و گروه گیرنده دارو نیز زیر نظر روان پزشک معالج با داروهای ضد اضطراب SSIRs)) به مدت یک سال تحت درمان قرار گرفت. ثبت و آموزش فعالیت موج آلفا در ناحیه  O1 یا  O2انجام گرفت و بیماران برای افزایش دامنه آلفای بالاتر از آستانه تعیین شده، فیدبک صوتی دریافت می کردند. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی، آزمون ویلکاکسون و آزمون یومن ویتنی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آموزش نوروفیدبک منجر به افزایش موج آلفا در گروه دریافت کننده این روش گردید. همچنین تاثیر آموزش نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در این گروه به طور معنا دار بیش از گروه دارو درمانی بوده است. در زمینه تغییر شاخص کیفیت زندگی بیماران، بین دو روش تفاوت معنا دار مشاهده نگردید.
محمد رضا نائینیان ، زکیه گوهری ، سکینه مطلبی نژاد، منصوره بلوچان،
دوره 2، شماره 9 - ( پاییز و زمستان 1392 )
چکیده

برخی مقیاس هایی که با هدف اندازه گیری کیفیت زندگی در جمعیت عمومی تهیه شده اند برای تمام گروه ها از جمله افراد دارای اختلالات شناختی و کودکان کاربرد ندارند. به منظور فائق آمدن بر این محدودیت، به دنبال پژوهش هایی چند، مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) (PWI)در استرالیا ساخته شد. متعاقبا نسخه موازی آن، PWI-SC برای جمعیت دانش آموزی سنین 12 تا 18 طراحی شد و ویژگی های روان سنجی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر نیز وارسی برخی ویژگی های روان سنجی مقیاس یاد شده در نمونه دانش آموزان ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بجنورد بوده است، و نمونه پژوهش حاضر 563 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مذکور بوده که بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش، از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) استفاده گردید. در مطالعه حاضر از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مقیاس بهزیستی شخصی- نسخه دانش آموزان (PWI-SC)بر اساس ضریب آلفای کامل (81/0)، ضریب آلفای دو نیمه مقیاس (69/0 و 62/0)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (87/0)، دارای پایایی مناسبی بوده است. همچنین اعتبار مقیاس از طریق همبستگی با دیگر پرسشنامه ها: سلامت عمومی (GHQ) و مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7) ارزیابی شده است. تحلیل عاملی مقیاس در نمونه دانش آموزان ایرانی حکایت از اشباع آن از یک عامل داشته است. در مجموع، مقیاس بهزیستی شخصی- نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی با توجه به محدودیت های روش شناسی مطالعه کنونی بوده است.
محمدرضا نائینیان، امیر نیک آذین، محمدرضا شعیری،
دوره 2، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1393 )
چکیده

پژوهش حاضر بررسی ساخت عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عموم ی 28 سوا لی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی را مدنظر قرار داده است. پژوهش حاضر پی رو (GHQ-28) طرحی از نوع توصیفی بوده و 1497 نفر ( 789 نفر دانش آموزان دختر و 708 نفر دانش آموزان پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان های قم، دامغان و بجنورد بر اساس به عنوان (GHQ- شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه سلامت عمومی ( 28 و مقیاس بهزیستی شخصی (GAD- پرسشنامه اصلی و از مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر ( 7 به منظور بررسی اعتبار همگرا استفاده گرد ی د. نتا یج تحلی ل (PWI-SC) نسخه دانش آموزان عاملی اکتشافی و موازی نمای انگر سه عامل بود که 36.36 درصد وار ی انس را در نمرات پرسشنامه سلامت عمومی پیش بینی می کردند. شاخص های حاصل از تح لی ل عام لی تأیی دی مدل سه عاملی حاکی از برازش خوب مدل بود و در مجموع 8 سوال پرسشنامه حذف گردی د. همبستگی ابعاد سه گانه پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی با ابعاد مشابه در پرسشنامه اصلی در حد قوی و معنادار، با پرسشنامه بهزیستی شخصی در حد متوسط و با پرسشنام ه اضطراب فراگیر در حد قوی (برای بعد افسردگی در حد متوسط) و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد و نمره کل پرسشنامه قابل قبول بودند و ضرایب باز آزمایی در حد قو ی با سه بعد با نام های سرزندگی و (GHQ- بدست آمد. پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی ( 20 انرژی، اضطراب و علایم جسمانی و افسردگی بدست آمد.
محمدرضا نائینیان، فاطمه ادب دوست، سمانه خطیبی، فاطمه قمیان،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین رابطه استفاده از اینترنت با سلامت روان و کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع دبیرستان شهر تهران اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علّی مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران بوده است. از جامعه آماری بالا 736 نفر به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس کوتاه اضطراب، افسردگی و استرس و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه دانش‌آموزان.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که هر چه استفاده از اینترنت افزایش یابد، میزان اضطراب، افسردگی و استرس دانش‌آموزان افزایش می‌یابد و با افزایش استفاده از اینترنت، کیفیت زندگی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد. دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان از دانش آموزان پسر هم پایه خود از اینترنت بیشتر استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که میزان استفاده دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی از دختران همین مقطع بیشتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که باید درباره میزان استفاده از اینترنت در دانش‌آموزان دقت بیشتری داشت؛ چرا که استفاده مهار نشده از آن ممکن است برخی پریشانی‌های روان‌شناختی را افزایش دهد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb