جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای منصوری

سمانه میری، احمد منصوری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال‌گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان انجام شد.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون - پس ­آزمون و گروه کنترل، 26 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه ­ای درمان پذیرش و تعهد (هیز، استروسال و ویلسون، 2003) قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل در معرض چنین مداخله ­ای قرار نگرفتند. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران در مورد شرکت­ کنندگان اجرا گردید. داده­ های پژوهش به کمک نرم ­افزار آماری SPSS22 و با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش میزان کمال­گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود.

بحث و نتیجه گیری: گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در کاهش میزان کمال‌گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان دارد و درمانگران می­ توانند از این رویکرد درمانی جهت بهبود کمال‌گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان دانشجویان استفاده کنند.


زهرا رعنایی، علی غنایی چمن‌آباد، سیدعلی کیمیایی، احمد منصوری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی انجام شد.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و مداخله‌نما، تعداد 30 مادر کودک مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد طی مدت چهار ماه و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و همچنین به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش، کنترل و مداخله نما قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل و مداخله‌نما در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. باوجوداین، گروه مداخله‌نما به مدت 8 جلسه نرم‌افزار ورد-ویندوز را آموزش دیدند. پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون برج لندن در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری باعث بهبود سلامت روان و کنش‌های اجرایی گروه آزمایش نسبت به گروه‌های کنترل و مداخله‌نما می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری نقش مهمی در بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی دارد. درمان‌گران می‌توانند از این روش درمانی جهت بهبود کنش‌های اجرایی و افزایش سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی استفاده کنند.


زهره رسایی کشوک، قاسم آهی، احمد منصوری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: تشخیص و شناسایی پیش‌آیندهای ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی منجر به طراحی برنامه‌های درمانی – مداخله‌ای بهتر به‌منظور پیشگیری و در نهایت کاهش رفتارهای غیراخلاقی و رفتارهای ریسک‌پذیر خواهد شد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف پاسخ‌گویی به این سوال انجام شد که آیا سه گانه‌های تاریک شخصیت در ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی نقش دارند؟
روش: در یک پژوهش توصیفی - همبستگی، تعداد 265 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند به‌ روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس شخصیت تاریک (2010)، پرسشنامه خطرپذیری جوانان (1390) و مقیاس عدم درگیری اخلاقی (1996) استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس‌. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم 33 درصد از واریانس ریسک‌پذیری رفتاری را تبیین می‌کنند. به‌علاوه جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم تبیین‌کننده 29 درصد واریانس بی‌تفاوتی اخلاقی هستند، اما خودشیفتگی پیش‌بینی‌کننده بی‌تفاوتی اخلاقی نبود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه گانه‌های تاریک شخصیت نقش مهمی در پیش‌بینی ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی دانش‌آموزان پسر بازی می‌کنند.
 


احمد منصوری، عباس بخشی‌پور رودسری،
دوره 2، شماره 7 - ( پاییز و زمستان 1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ علایم مثبت و منفی اسکیزوتایپی و ابعاد شخصیت اسکیزوتایپال در میان دانشجویان دختر و پسر بود. بدین منظور تعداد 150 دانشجوی دختر و 150 دانشجوی پسر دانشگاه تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال (راین؛1991) در مورد دانشجویان اجرا گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در شاخص کلی شخصیت اسکیزوتایپال تفاوت معنی‌دار وجود دارد (05/0>P). بعلاوه، بین دانشجویان دختر و پسر در علایم منفی اسکیزوتایپی و ابعاد تجربیات ادراکی غیر معمول، عاطفه محدود، نداشتن دوستان نزدیک و گفتار عجیب و غریب تفاوت معنی‌دار وجود دارد (05/0>P). در مقابل، تفاوت معنی‌داری بین آنها در علایم مثبت اسکیزوتایپی و ابعاد تفکر جادویی، تفکر عطفی، سوء ظن یا بدگمانی، اضطراب اجتماعی بیش از حد و رفتار عجیب و غریب وجود ندارد (05/0
احمد منصوری، محمود منصوری، نسیبه منصوری،
دوره 2، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1393 )
چکیده

اگر چه رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی به خوبی تایید شده است، توجه کمی به نقش نشخوارفکری به عنوان میانجی این رابطه شده است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اسکیزوتایپی و علایم افسردگی با توجه به نقش میانجی نشخوارفکری انجام گردید. بدین منظور، در یک پژوهش توصیفی-همبستگی، تعداد 200 دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران (70 پسر، 130 دختر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال (SPQ)، پرسشنامه تجدید نظر شده افسردگی بک (BDI-II) و مقیاس پاسخ نشخوارفکری (RRS) استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری SPSS20 و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین اسکیزوتایپی، افسردگی و نشخوارفکری رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین، بین اسکیزوتایپی، افسردگی و مولفه‌های نشخوارفکری، یعنی در فکر فرورفتن و تعمق رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). در نهایت، نتایج نشان داد که نشخوارفکری و مولفه‌های آن می‌توانند میانجی جزئی رابطه بین اسکیزوتایپی و افسردگی باشند (05/0>P). در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد دارای نمره بالای اسکیزوتاپی، علایم افسردگی بیشتری بواسطه مکانیسم مربوط به نشخوارفکری گزارش می‌کنند.

مهدیس مقصودلو، پرویز آزادفلاح، کاظم رسول زاده طباطبائی، روح الله منصوری سپهر،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه‌ی ابعاد شخصیتی برونگرایی، نوروزگرایی و سایکوزگرایی آیزنک در افراد دارای چرخه‌های صبحگاهی - شامگاهی است.

روش: روش پژوهش از نوع علی - مقایسه‌ای است. تعداد 90 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند (30 نفر افراد دارای چرخه صبحگاهی، 30 نفر دارای چرخه شامگاهی و 30 نفر متعادل). آن‌ها پرسشنامه‌ی شخصیت صبحگاهی - شامگاهی و پرسشنامه شخصیت آیزنک را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس انجام گرفت.

نتایج: نتایج تحلیل نشان داد که بین سه گروه صبحگاهی، شامگاهی و متعادل ازنظر ابعاد برونگرایی و نوروزگرایی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما سایکوز گرایی در این سه گروه تفاوت معناداری داشت و گروه شامگاهی نمرات بالاتری در این بعد کسب کردند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که افراد دارای چرخه شامگاهی در مقایسه با افراد دارای چرخه صبحگاهی سایکوزگرایی بالاتری دارند، این تفاوت می‌تواند به دلیل وجوه اشتراک بسیار زیاد بین شامگاهی بودن و سایکوزگرایی باشد. به‌عنوان‌مثال، زودانگیختگی که یک ویژگی بارز افراد سایکوزگرا هست، رابطه قوی با چرخه شامگاهی دارد. از این نتایج می‌توان در جهت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از حداکثر توانایی افراد در ساعات مفید روز، استفاده کرد.


نسیبه منصوری، سید علی کیمیایی، علی مشهدی، احمد منصوری،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی و حل مسئله خانواده انجام شد.

روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل تعداد 10 زوج مراجعه‌کننده به روان‌پزشکان، متخصصان مغز و اعصاب و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. زوج‌های گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه‌ای زوج‌درمانی خودتنظیمی (هالفورد، 1384) قرار گرفتند، درحالی‌که گروه کنترل در معرض چنین مداخله‌ای قرار نگرفتند. مقیاس زوجی اینریچ، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز و حل مسئله خانواده در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس. 22» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: : یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و مهارت‌های حل مسئله زوج‌های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود. بعلاوه، زوج‌درمانی خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوج‌ها در سبک‌های هویت سردرگم، پیش‌رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوج‌ها می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: درمجموع، زوج‌درمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان رضایت زناشویی، تعدیل سبک‌های هویت و افزایش مهارت حل مسئله زوج‌ها دارد و زوج درمانگران می‌توانند زوج‌درمانی خودتنظیمی را جهت بهبود رضایت زناشویی، سبک هویت و حل مسئله بکار گیرند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb