جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مداحی

مریم فرح‌زادی، محمدابراهیم مداحی، جواد خلعتبری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر کمال‌گرایی و عزت‌نفس زنان دارای نارضایتی بدنی بود.
روش: پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه پیگیری همراه  با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان 23-38 ساله دارای نارضایتی از تصویر بدنی که در سال 95-1396 به مراکز سلامت شهرداری تهران مراجعه نمودند، بود. از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین 453 نفر، با توجه به نمرات برش در پرسشنامه‌ها، ملاک‌های ورود و خروج، تعداد 45 زن انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه (مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناختی - رفتاری و کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از مصاحبه ساختاریافته، پرسشنامه‌های روابط چندبعدی بدن - خود (کش، 1997)، کمال‌گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1386) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) بود. گروه‌های آزمایشی 12 جلسه، 90 دقیقه‌ای(هفته‌ای یک جلسه) تحت گروه‌درمانی قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد الف) افزایش معنادار عزت‌نفس در مرحله پس‌آزمون و پیگیری (01/0>P) ب) کاهش معنادار کمال‌گرایی در مراحل پس و پیگیری (01/0>P)؛ د) دو روش به یک‌میزان بر عزت‌نفس (01/0>P؛ 16/13=F) و کمال‌گرایی (05/0>P؛ 91/4=F) تأثیرگذار بوده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از این روش‌های مداخله می‌تواند در بهبود مشکلات روان‌شناختی این گروه از افراد مؤثر باشد.
 


ماندانا نیکنام، محمدابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری مارلات را بر پیشگیری از بازگشت و کاهش ولع زنان وابسته به مواد، بررسی می‌کند.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی 30 زن مصرف‌کننده مواد با تشخیص اختلال وابستگی به مواد مخدر که دوره سم‌زدایی را با موفقیت در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان (TC) تهران به پایان رسانده بودند، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 12 هفته و هر هفته یک جلسه گروهی تحت آموزش قرار گرفتند. گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنی‌ها توسط مقیاس پیشگیری از بازگشت گورسکی (1989) و مقیاس کاهش ولع فرانکن و همکاران (2002) و نیز آزمایش ادرار پیش از شروع درمان، تصادفی در طی درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری سه‌ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و خی دو استفاده شد.

نتایج: نتایج آزمون‌های تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در ولع مصرف و بازگشت به مواد در مرحله پس‌آزمون و پیگیری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معناداری بین فراوانی بازگشت وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که درمان شناختی –رفتاری مارلات در کاهش ولع مصرف و پیشگیری از بازگشت زنان معتاد مؤثر است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb