جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای محتشمی

مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی، شهین علی اکبری دهکردی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پیش‌بینی در خصوص پیشرفت برنامه‌ها جهت دستیابی به هدف، در امید و حس شکست در ناامیدی متجلی می‌شود، بنابراین داشتن ابزاری مناسب در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ناامیدی کودکان کازدین، راجرز و کولباس (1986) در کودکان ایرانی بوده است.
روش: نمونه آماری این پژوهش عبارت بود از 482 دختر و پسر دوره ابتدایی شهر تهران که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس ناامیدی کودکان کازدین و همکاران (1986). جهت بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی مقیاس از روایی محتوا، روایی سازه، روایی همزمان و روایی عاملی استفاده شد.
 نتایج: ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده حاکی از پایایی بالای مقیاس در هر دو عامل انتظارات آینده و شادکامی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان‌دهنده برازش خوب مدل در تعیین عامل‌ها به شکل اولیه بیان شده توسط کازدین و همکاران (1986) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مقیاس ناامیدی کودکان در بررسی وضعیت ناامیدی کودکان در دو عامل نگاه به آینده و شادکامی دانش‌آموزان دبستانی شهر تهران ابزاری پایا و رواست.


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر حسین شکر کن، طیبه محتشمی،
دوره 2، شماره 5 - ( پاییز و زمستان 1390 )
چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه نقش جنسیتی (مردانگی و زنانگی) با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 500 زن شاغل در ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی شهر تهران با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. کلیه آزمودنیها به کلیه گویه های پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ (1972) و مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه (1981) پاسخ دادند. جهت تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که زنانگی و مردانگی با یکدیگر همبستگی مثبت معنی دار دارند. همچنین، زنانگی با سلامت روانی، مؤلفه اضطراب، مؤلفه اختلال در عملکرد اجتماعی و مؤلفه افسردگی همبستگی ساده معنی دار دارد؛ اما با مؤلفه نشانه های بدنی همبستگی معنی داری ندارد. مردانگی با سلامت روانی و مؤلفه اختلال در عملکرد اجتماعی همبستگی ساده معنی دار دارد؛ اما با مؤلفه های نشانه های بدنی، اضطراب و افسردگی همبستگی معنی داری ندارد. علاوه بر آن، نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که وقتی متغیرهای زنانگی و مردانگی با هم در تحلیل رگرسیون وارد می شوند، تنها متغیر زنانگی توان پیش بینی سلامت روانی و برخی از مؤلفه های آن را دارد و متغیر مردانگی در این پیش بینی نقشی ندارد. محدودیتهای نتایج این پژوهش، بررسی و تحقیق بیشتری را در مورد نقش جنسیتی در کشور ما ایجاب می کنند.
مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی، پرستو حسن زاده، معصومه تدریس تبریزی،
دوره 2، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1393 )
چکیده

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی و نوجوانی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری افزایش یافته است. با اینکه چاقی جزء اختلالات روانی محسوب نمی شود، اما زمینه ساز مشکلات زیادی می باشد؛ از جمله مشکلات رفتاری. هدف این مطالعه تعیین پیش بین های ابتلا به اضافه وزن در دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 260 دانش آموز به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق چک لیست رفتاری کودکان (CBCL) بود. نتایج با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک نشان داد که اضافه وزن، مشکلات جسمانی شکل و سن کودک را در سطح معنی داری ( 05/0 P< )پیش بینی می کند؛ در حالی که مشکلات عاطفی، اضطرابی، تحصیلات و شغل والدین، همچنین جنسیت کودک توسط اضافه وزن پیش بینی نمی شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که مشکلات جسمانی شکل پیش بین ابتلا به اضافه وزن است و این مشکلات در واقع زبان بدن هستند و گویای مشکلات اساسی زیربنایی، آگاهی دادن و تغییر نگرش والدین در پیشگیری از بروز چاقی و اضافه وزن و در نهایت مشکلات رفتاری ضروری به نظر می رسد. بنابراین برنامه ریزی و سیاست گذاری های مرتبط در حوزه سلامت و بهداشت کودکان پیشنهاد می شود.

سوسن علیزاده فرد، طیبه محتشمی، مرجان حقیقت‌گو، فیلیپ جورج زیمباردو،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس چشم‌انداز زمان زیمباردو فرم کوتاه در جمعیت بزرگ‌سالان شهر تهران انجام شد.
روش: نمونه آماری این پژوهش عبارت بود از 400 زن و مرد بزرگ‌سال شهر تهران که با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله­ای از جامعه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از فرم 36 سؤالی مقیاس چشم‌انداز زمان و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو استفاده شد.
نتایج: یافته‏‌ها نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مطلوب برای کل مقیاس و هر کدام از عامل‌ها بود. همچنین نتایج نشان داد که عامل‌های مقیاس چشم‌انداز زمان با ویژگی‌های شخصیتی نئو فرم کوتاه رابطه معنی‌دار دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز بیانگر وجود 5 عامل گذشته منفی، خوش‌گذران در زمان حال، آینده‌نگر، گذشته مثبت و منفعل در زمان حال می‌باشد که درمجموع 37 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. البته نسبت به نسخه اصلی پرسشنامه چشم‌انداز زمان با تغییراتی در برخی از گویه‌ها همراه بود. در تحلیل عامل تائیدی نیز نتایج حاکی از برازش قابل قبول در تعیین عامل‌ها با گویه‌های جدید بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پرسشنامه چشم‌انداز زمان با تغییرات اعمال شده در برخی گویه‌ها برای استفاده در جامعه‌ایرانی، ابزاری پایا و روا است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb