جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای قمیان

سهیلا قمیان، لیلا حیدری نسب ،
دوره 2، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1393 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سنجش معنو ی ت در بین دانشجویان دانشگاه های تهران، شه ید بهشت ی و علامه طباطبا یی بوده است . (SAI) روش: شیوه انجام تحقیق شامل دو مرحله بوده است. در مرحله اول، ابتدا آزمون توسط ی ک متخصص زبان انگلیسی و یک روان شناس ترجمه شد . پس از مقا یسه ترجمه ها و انجام اصلاحات لازم، این نسخه بازبینی شد و در نهایت پرسش نامه نهایی آماده گردید. سپس برای بدست آوردن آلفای اولیه آزمون بر نمونه او لی ه شامل 52 نفر اجراشد و ضرا یب آلفا در اجرای اول(آزمون) و اجرای دوم(باز آزمون )، به فاصله 15 روز محاسبه گرد ی د. همچن ین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا محاسبه گردی د. سپس در مرحله دوم، اجرا شد. در این پژوهش از پرسش نامه های سنجش (N= آزمون بر روی نمونه اصلی ( 312 معنویت، سوگیری مذهبی شمس، سبک های دفاع ی، کیفی ت زندگ ی و افسردگ ی بک استفاده 0) به /70 -0/ 0) و در اجر ای دوم ( 96 /64-0/ گردید. ضرایب آلفا، به ترتیب در اجرای اول ( 96 0 بدست /72 -0/ دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی آزمون– باز آزمون در دو بار اجرا 91 آمد. نتایج اعتبار محتوا به طور قابل قبولی گزارش گردید. در رابطه با اعتبار سازه، همبستگ ی مثبت و معناداری بین خرده مقیاس های این پرسش نامه بدست آمد. هم چنین نتایج مناسبی از اعتبار همزمان به دست آمد. علاوه بر این بین زنان ومردان از لحاظ همه خرده مق ی اس های معنویت (به جز خرده مقیاس بزرگ منشی)، تفاوت معنادار ی مشاهده گرد ی د. به طور کل ی می توان نتیجه گرفت که پرسش نامه ی سنجش معنویت از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.
محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان،
دوره 2، شماره 11 - ( پاییز و زمستان 1393 )
چکیده

نوشتار حاضر، برای ترسیم MMPI-2-RF، تلاش خود را با نیم نگاهی تاریخی- محتوایی به شکل گیری و تحول پرسش نامه شخصیتی مینه سوتا (MMPI ) آغاز، و تا شکل گیری MMPI-2 و RC و نیز تا نحوه در هم غلتیدن نسخه‌ها در یکدیگر، با نقادی نسخه‌های قبلی، پیش رفته تا بتواند در نگاشتن MMPI-2-RF و عمق بخشی بسترهای شکل گیری آن غرقه شود. هر چند باید اشاره نمود که این نوشتار سرآن ندارد که به هیچ وجه به شیوه‌های اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI بپردازد و اگر گاهی در نقادی نسخه ها، اشاره به اعتبار و پایایی MMPI شده، آنهم نیتی بنیادین نبوده، بلکه به ضرورت بحث ارائه شده است.

محمدرضا نائینیان، فاطمه ادب دوست، سمانه خطیبی، فاطمه قمیان،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین رابطه استفاده از اینترنت با سلامت روان و کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع دبیرستان شهر تهران اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علّی مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران بوده است. از جامعه آماری بالا 736 نفر به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس کوتاه اضطراب، افسردگی و استرس و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه دانش‌آموزان.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که هر چه استفاده از اینترنت افزایش یابد، میزان اضطراب، افسردگی و استرس دانش‌آموزان افزایش می‌یابد و با افزایش استفاده از اینترنت، کیفیت زندگی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد. دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان از دانش آموزان پسر هم پایه خود از اینترنت بیشتر استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که میزان استفاده دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی از دختران همین مقطع بیشتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که باید درباره میزان استفاده از اینترنت در دانش‌آموزان دقت بیشتری داشت؛ چرا که استفاده مهار نشده از آن ممکن است برخی پریشانی‌های روان‌شناختی را افزایش دهد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb