جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای قاسمی‌نژاد

نادر حاجلو، محمدعلی قاسمی‌نژاد، سروین انصار حسین، تیمور سیدی اصل،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:  پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت ابزاری جدید برای تشخیص سریع و آسان در حوزه شخصیت است. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی مقیاس سه جنبه تاریک شخصیت بود.

روش:  جامعه آماری شامل کلیه کاربران فعال دارای پست الکترونیک بودند که 272 نفر با استفاده روش نمونه‌گیری گلوله برفی به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار «اِی. ام. اُو. اس. 22» تجزیه‌وتحلیل شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های شخصیت ماکیاویلیسم 0.74، ضداجتماعی 0.63 و خودشیفته 0.83 و رابطه نمره کل با هر آیتم در دامنه 0.42 تا 0.90 به دست آمد. بررسی همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ، توافق بین ارزیاب‌ها، آزمون باز آزمون و همبستگی سؤال با نمره کل آزمون نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا و سازه این مقیاس نشانگر روایی مطلوب پرسشنامه مذکور بود. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزا را آشکار ساخت که عبارت‌اند از: ماکیاویلیسم، ضداجتماعی و خودشیفته.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت ابزاری پایا و روا برای سنجش این سه جنبه شخصیت در جامعه ایران است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb