جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فرزاد

ناصر باقری، مهرناز شهرآرای، ولی اله فرزاد،
دوره 1، شماره 1 - ( مهر و آبان 1382 )
چکیده

در نظریه خودمختاری، انگیزش را به شش بخش تقسیم می‌کند: انگیزش درونی، تنظیم یکپارچه، تنظیم همانندسازی شده، تنظیم تزریقی، تنظیم بیرونی و بی‌انگیزگی. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) براساس این نظریه، در کانادا طراحی و اجرا شده است. این پژوهش کوشیده تا پس از آماده‌سازی مقیاس حاضر، مطالعات روان‌سنجی مربوط بدان را در مورد دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران دنبال کند. در این تحقیق 838 آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، نشانگر پنج عامل در این مقیاس بود، اما به علت وجود تفاوت معنادار بین دخترها و پسرها در پاسخگویی به عوامل به دست آمده، نمرات هنجار به‌طور جداگانه برای هر گروه ارائه شد. مطالعات مربوط به روایی و پایایی مقیاس، نشانگر وضعیت مناسب مقیاس انگیزش تحصیلی در جامعه دانش‌آموزان مورد بررسی بوده است.


رقیه موسوی، ولی‌الله فرزاد، شکوه نوابی‌نژاد،
دوره 1، شماره 40 - ( (شماره 2 دوره جدید) اردیبهشت 1389 )
چکیده

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر بخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلالات اضطرابی کودکان از طریق ایجاد تغییر در ساختار خانواده، کاهش تعارضات در روابط والدین خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی کودکان بوده است. روش پژوهش شبه تجربی بوده و با اجرای پیش آزمون و پس آزمون و ارائه مداخله و اندازه‌گیری مکرر انجام شد. 40 خانواده با حداقل یک فرزند دارای اختلالات اضطرابی که به‌طور تصادفی در دوگروه مساوی شامل گروه آزمایشی و گروه کنترل جایگزین شده و در این مطالعه شرکت کردند. اعضای خانواده‌های گروه آزمایشی، به مدت 9 جلسه در معرض مداخله درمانی با طرح درمانی یکسان (که بر اساس رویکرد خانواده درمانی ساختاری از پیش طراحی شده بود) قرار گرفتند. همچنین خانواده‌ها شش هفته پس از آخرین جلسه درمان در یک جلسه پیگیری نیز شرکت کردند. ابزار پژوهش مصاحبه تشخیصی بر اساس معیارهای DSM-IV-TR و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس بود. در طول مدت مطالعه گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای را دریافت نکرد. نتایج نشان داد که اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلالات آسیمگی، هراس اجتماعی و ترس از صدمات جسمانی، اضطراب تعمیم یافته و اختلال وسواس- اجبار گروه آزمایشی (005/0 p< ) معنادار استصفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb