جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای عبدی

رضا عبدی، ریحانه حاجی شعبانی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی، ذهن‌آگاهی و حساسیت اضطرابی به‌عنوان فرآیندهای فراتشخیصی در پیش‌بینی نشانه‌های اختلالات هیجانی بود.

روش: بدین منظور براساس حجم جامعه که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود 297 دانشجو (میانگین سنی 5.8±21.6) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ ای انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش و عمل، پرسشنامه تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی و پرسشنامه نشانه‌های افسردگی و اضطرابی بر روی آن‌ها اجرا شد. بود).

نتایج: یافته‌ها نشان داد که عدم اجتناب تجربی با اکثر نشانه‌های افسردگی و همه نشانه‌های اضطرابی همبسته است (p<0.01). همچنین ذهن‌آگاهی با بیشتر نشانه‌های افسردگی و دو عامل نشانه‌های اضطرابی همبستگی نسبتاً پایینی دارد (p<0.01). نهایتاً حساسیت اضطرابی با برخی نشانه‌های افسردگی و همه نشانه‌های اضطرابی همبستگی مثبت معنادار دارد (p<0.01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اجتناب تجربی پیش‌بین نشانه‌های افسردگی، شامل سستی، بی‌خوابی، خودکشی، افزایش اشتها، خلق‌وخوی مرضی و بهزیستی است، ولی ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی فقط در برخی از نشانه‌های افسردگی سهیم هستند (p<0.01). علاوه بر این حساسیت اضطرابی پیش‌بین برجسته نشانه‌های اضطرابی بوده و اجتناب تجربی نقشی متوسط و ذهن‌آگاهی نقش ضعیفی در آن‌ها دارد (p<0.01).

بحث و نتیجه‌گیری: به‌صورت کلی اجتناب تجربی فرآیند فراتشخیصی مشترک و بارزی در اختلالات هیجانی است، اما حساسیت اضطرابی سهم بیشتری در اختلالات اضطرابی دارد و ذهن‌آگاهی فرآیند کمتر مؤثری در این زمینه است.


رضا عبدی، غلامرضا چلبیانلو، محمد مهراد صدر،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: بسیاری از اختلالات روانی به‌صورت مشکلاتی در تنظیم هیجانی بروز می‌کنند و افراد در نحوه‌ی‌ تنظیم هیجان‌هایشان متفاوت عمل می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی مشکلات تنظیم هیجانی با پنج عامل بزرگ شخصیت شامل روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، مردم‌آمیزی و وجدان است.
روش: 272 نفر (138 مرد و 134 زن) از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند که به پرسشنامه‌های مشکلات‌ تنظیم هیجانی و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی پاسخ دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین مشکلات تنظیم هیجانی با روان‌رنجوری همبستگی مثبت معنادار و با برون‌گرایی و مردم‌آمیزی و وجدان همبستگی منفی معنادار وجود دارد و همبستگی معناداری میان مشکلات تنظیم هیجانی با گشودگی به تجربه وجود ندارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری گام‌به‌گام تنها روان‌رنجوری به‌طور معنادار و به میزان 4/31 درصد از تغییرات مشکلات تنظیم هیجانی را پیش‌بینی می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش بعد شخصیتی روان‌رنجوری که بعد مقابل ثبات هیجانی است نقش مهمی در پیش‌بینی نحوه‌ی‌ تنظیم هیجانی افراد و مشکلات ناشی از بدتنظیمی هیجانی دارد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb