جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای عبداللهی

علی رسولی، مهناز شاهقلیان، محمدحسین عبداللهی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر رویکردهای شناختی رفتاری به منظور شناسایی بهتر عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انواع اختلالات روانشناختی از جمله اختلال وسواس، بر نقش برخی باورهای خاص در افراد تاکید می‌کنند. توجه به این باورها و عوامل مرتبط با آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی - رفتاری، طرح‌واره‌‌های هیجانی و نارساکنش‌وری اجرایی در پیش‌بینی باورهای وسواسی دانشجویان بود.

روش: با استفاده از روش همبستگی، 152 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی واحد کرج (81 دانشجوی دختر و 71 دانشجوی پسر) از دامنه سنی 18 تا 22 سال از طریق روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سیستم‌های مغزی - رفتاری (کارور و وایت، 1994)، طرح‌واره‌‌های هیجانی (لیهی، 2002)، توانایی‌های شناختی (نجاتی، 1392) و باورهای وسواسی (کارگروه شناخت در وسواس، 2001) را تکمیل نمودند. برای تحلیل نتایج پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد بین سیستم‌های مغزی - رفتاری و باورهای وسواسی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد بین اغلب مؤلفه‌های طرح‌واره‌‌های هیجانی و کنش‌وری اجرایی با باورهای وسواسی رابطه معنی‌دار وجود داشت. در ادامه نتایج رگرسیون نشان داد متغیرهای پیش‌بین پژوهش حاضر توانستند 42.8 درصد از تغییرات ایجاد شده در متغیر باورهای وسواسی را تبیین کنند که در این میان، مؤلفه کنترل مهاری و توجه انتخابی، سیستم‌های مغزی - رفتاری و طرح‌واره‌ هیجانی تلاش برای منطقی بودن، به ترتیب بالاترین اهمیت را در پیش‌بینی متغیر باورهای وسواسی دارا بودند.

بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت وجود طرح‌واره‌‌های هیجانی ناسازگار و همچنین کاهش کارایی کارکردهای اجرایی در افرادی که سطوح بالایی از فعالیت سیستم‌های مغزی - رفتاری را دارند، می‌تواند پیش‌بینی‌کننده گرایش آنها به سمت باورهای وسواسی باشد.


لیلا ولیزادبهادر، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان،
دوره 13، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: یادگیری خودتنظیمی تصور یا عقیده‌ای است که نشان‌دهنده یادگیری فرد است و موضوع آن این است که فرد چگونه، چه زمانی و چطور یاد می‌گیرد. ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر بررسی روابط بین یادگیری خودتنظیمی و سبک فرزندپروری و سبک یادگیری دانش‌آموزان و تعیین سهم سبک فرزندپروری و سبک یادگیری در پیش‌بینی یادگیری خودتنظیمی بود.

روش: در این پژوهش 313 دانش‌آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک یادگیری کلب، پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامه خودتنظیمی دانش‌آموز زیمرمن و پونز را تکمیل کردند. داده‌ها به کمک شیوه آماری همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند.

نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های مورد بررسی، مؤلفه سبک فرزندپروری مقتدرانه در میان سبک‌های فرزندپروری 05%0 واریانس یادگیری خودتنظیمی و سبک یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی 08% واریانس یادگیری خودتنظیمی را پیش‌بینی می‌کند که از میان این مؤلفه‌ها، سبک فرزندپروری مقتدرانه قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشتری دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر لزوم پرداختن به سبک یادگیری و سبک فرزند پروری را در فرایند یادگیری خودتنظیمی تأکید می‌کند.


نازنین گلابی، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی با مدیریت درد در افراد دچار سردرد مزمن و تعیین سهم هر کدام از این متغیرها در کاهش درد انجام شد.

روش: 100 نفر از افرادی که در شهر تهران توسط یکی از پزشکان متخصص تشخیص سردرد مزمن دریافت کرده بودند به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه باورهای فراشناختی و پرسشنامه درد مک گیل را تکمیل کنند.

نتایج: نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان با مدیریت درد ارتباط معنادار دارند. مؤلفه‌های مثبت تنظیم شناختی هیجان شامل پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه، ارتباط منفی معنادار و مؤلفه‌های منفی تنظیم شناختی هیجان شامل سرزنش خود، نشخوار فکری، فاجعه‌آمیز پنداری و سرزنش دیگران، ارتباط مثبت معنادار با افزایش درد داشتند. مؤلفه‌های باور فراشناختی منفی (کنترل ناپذیری و خطر و نیاز به کنترل افکار) با متغیر درد ارتباط مثبت و از میان مؤلفه‌های باور فراشناختی مثبت، مؤلفه‌ خودآگاهی شناختی با متغیر درد ارتباط منفی نشان داد. رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد از میان مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان و باور فراشناختی، نشخوار فکری قدرت پیش‌بینی کنندگی بیشتری دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش از این دیدگاه حمایت می‌کند که تنظیم شناختی هیجان و برخی از مؤلفه‌های باور فراشناختی در مدیریت درد مؤثرند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb