جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای طاولی

حمید یعقوبی، مهدیه ملیانی، آزاده طاولی،
دوره 1، شماره 34 - ( ارديبهشت ماه 1388 )
چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش بهداشت روان و نگرش دانشجویان نسبت به مسائل و خدمات روان‌شناختی به عنوان عوامل مداخله‌‌گر در مراجعه یا عدم مراجعه به متخصصین بهداشت روانی پرداخته‌‌است. در این پژوهش 150 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های شاهد و امیرکبیر در سال تحصیلی 85-1384 در قالب سه گروه (ا- دانشجویان مراجعه‌‌کننده به مراکز مشاوره دانشجویی ، 2- دانشجویان دارای مسائلی در حوزه سلامت روان و غیر‌مراجعه‌‌کننده و 3- دانشجویان سالم) با استفاده ازپرسشنامه‌های سلامت روانی گلدبرگ [28-GHQ] و پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه نگرش سنج مورد اعتباریابی محتوایی قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است [87/0]. نتایج مطالعه نشان داد: 1- گروه غیر‌مراجعه‌‌کننده از سلامت روان پایین‌‌تری برخوردار است و آگاهی کم‌تر و نگرش منفی‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارد. 2- گروه مراجعه‌‌‌کننده به مراکز مشاوره از نگرش مثبت‌‌تر و آگاهی بیش‌تری در مقایسه با دو گروه دیگر برخوردار است. 3- دانشجویان دختر نگرش مثبت‌‌تری به مسائل بهداشت روانی دارند.
مهدیه ملیانی، عباس علی اللهیاری، پرویز آزادفلاح، علی فتحی آشتیانی، آزاده طاولی،
دوره 2، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1393 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی رفتاری بر نشانه های پیش بین عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده انجام شده است. این پژوهش از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون است که بدین منظور 40 فرد مبتلا به افسردگی عود کننده انتخاب و به تصادف در دو گروه درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت اختصاص داده شدند. کلیه آزمودنی ها بواسطه پرسشنامه های: سیاهه افسردگی بک– II، مقیاس نگرش های ناکارآمد، مقیاس پاسخ های نشخواری، مقیاس رضایتمندی از خود در پیش و پس از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل نتایج بواسطه آزمون تحلیل آماری کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که درمان شناختی رفتاری نشانه های باقیمانده افسردگی و نگرش های ناکارآمد در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده را بیشتر از درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت پس از اختتام درمان کاهش می دهد حال آن که درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت نشخوار ذهنی، واکنش پذیری شناختی و رضایتمندی از خود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده را بیشتر از درمان شناختی رفتاری پس از اختتام درمان کاهش می دهد در آخر پیشنهاد می گردد که با تلفیق دو شیوه درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، برای مبتلایان به افسردگی اساسی می توان پیش بین های عود را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
آزاده طاولی، عباسعلی اللهیاری، پرویز آزادفلاح، علی فتحی آشتیانی، مهدیه ملیانی،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی - رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت.
روش: طرح از نوع آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون – پس‌آزمون دوگروهی بود. مشارکت‌کنندگان پزوهش حاضر، دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند. از این جامعه 40 مراجع انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره کاربندی درمان گروهی شناختی - رفتاری و درمان گروهی بین فردی جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه هراس اجتماعی ، پرسشنامه افسردگی بک-2 و مصاحبه تشخیصی روانپزشکی مبتنی بر DSM- IV بود. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تحلیل داده‌ها مشخص کرد که بین اثربخشی گروه‌درمانی بین فردی و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری در کاهش افسردگی همراه با هراس اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که اثربخشی درمان بین فردی بر کاهش افسردگی (p=0.001, f=16.2) و نشانه‌های هراس اجتماعی (p=0.0002, f=12.4) بیشتر از درمان شناختی - رفتاری است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن هستند که با توجه به اثربخشی بیشتر درمان بین فردی در مقایسه با درمان شناختی - رفتاری بر علائم افسردگی همراه با هراس اجتماعی، لذا جهت درمان اختلال اضطراب اجتماعی بویژه در حضور نشانه‌های افسردگی همراه، درمان بین فردی، درمان ترجیحی در نظر گرفته می‌شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb