جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای شریفی

سامره اسدی مجره، فیروزه سپهریان آذر، علی عیسی زادگان، حمید پورشریفی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

درد، عمومی­ترین فشار روانی است که انسان  با آن مواجه می­شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل تنظیم هیجان اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گردید. پژوهش حاضر در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع معادلات ساختاری انجام شد. نمونه پژوهش شامل 210 نفر مراجعه کنندگان به کلینیک های تخصصی درد شهر رشت بود که بر اساس مصاحبه بالینی دارای نشانگان اختلال اضطراب فراگیر بودند و به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک درد، دشواری های تنظیم هیجان، بیانگری هیجانی، آلکسی تیمیا، فراخلق و کنترل عاطفه را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها، شاخص های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر تنظیم هیجان دارای اثر مستقیم بر متغیر ادراک درد می باشد. همچنین متغیرهای بیانگری، فراخلق، کنترل عاطفه و الکسی تیمیا دارای اثر مستقیم بر متغیر تنظیم هیجان و اثر غیر مستقیم بر متغیر ادراک درد می باشند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هدف قرار دادن تنظیم هیجانی می تواند در کاهش ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مزمن موثر باشد.


علیرضا آقایوسفی، شیدا شریفی ساکی، هادی احمدی، رضا کریمی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. از کلیه همسران معتادین که در آذر سال 92 به سرای محله‌ی بوعلی در استان تهران مراجعه نموده بودند 30 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروهی که آموزش غنی‌سازی ارتباط بین فردی (15 نفر) را دریافت کرده و گروهی که این آموزش را دریافت نکرده (15 نفر) انتساب شدند. دو گروه در ابتدا و انتهای آموزش به مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1998) پاسخ دادند.
نتایج: تحلیل حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که بین دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش میانگین بالاتری در پس آزمون داشت.
بحث و نیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش غنی‌سازی ارتباط بین فردی در حل تعارض، ابراز آشکار خود، پذیرنده‌تر بودن، ایجاد مهارت‌های صحبت کردن، ایجاد مهارت‌های تغییر خود و در نهایت کمک به تغییر همسر، می‌تواند کمک کند.


خلیل شریفی، حمیدرضا عریضی، کورش نامداری،
دوره 1، شماره 10 - ( ارديبهشت ماه 1384 )
چکیده

نقش و اهمیت سرسختی روان‌شناختی به عنوان یک ویژگی شخصیتی محافظت‌کننده در برابر فشارهای زندگی در پژوهش‌های متعدد نشان داده شده است. درخصوص چگونگی شکل‌گیری این ویژگی با اهمیت نیز فرض‌ها و تصوراتی صورتبندی شده، اما این زمینه چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‌شناختی در یک نمونه 230 نفری (110 پسر و 120 دختر) از دانش‌آموزان دوره سه ساله متوسطه انجام شد. مقیاس عملکرد خانواده بلوم (FFS) که دارای یک نمره کل و پانزده زیر مقیاس است‌ برای سنجش عملکرد خانواده، و مقیاس سرسختی نوجوانان (AHS) که بر اساس مقیاس پیمایش دیدگاه‌های شخصی (PVS) ساخته شد و دارای سه خرده مقیاس و یک نمره کل است‌، برای سنجش سرسختی روان‌شناختی به‌کار رفت. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون «تی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی در کل نمونه و گروه‌های پسران و دختران است‌. همچنین ابعادی از عملکرد خانواده در تحلیل رگرسیون به‌عنوان‌ پیش‌بینی‌کننده‌ نمرات سرسختی، تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی ظاهر شدند. اما تفاوت دو جنس در میزان سرسختی معنادار نبود. بدین‌ترتیب از هشت فرضیه این پژوهش، هفت فرضیه اول تأیید، و فرضیه هشتم رد شد. نتایج این پژوهش با تصورات و فرض‌های صاحبنظران و نتیجه‌گیری‌های منطقی به‌عمل‌ آمده از آن‌ها هم‌سو‌ بوده، مؤید آن‌ها است‌.


محمد امین شریفی، دکتر مجید محمودعلیلو، دکتر تورج ‌هاشمی‌ نصرت‌آباد ،
دوره 2، شماره 4 - ( بهار و تابستان 1390 )
چکیده

هدف این مطالعه، مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و اختلالات شدید شخصیتی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد سالم بود. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر بود (50 بیمار مبتلا به عفونت HIV و 50 فرد سالم) که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه چند محوری بالینی میلون2 (MCMI-II) و پرسشنامه‌های محقق ساخته شماره 1 (مربوط به بیمارانی که از طریق سرنگ آلوده، به عفونت HIV مبتلا شده-اند) و شماره 2 (مربوط به بیمارانی که به‌ واسطه رابطه جنسی محافظت نشده به HIV مبتلا شده‌اند) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل مانوا نشان داد که تفاوت‌های معنی‌داری در برخی از الگوهای بالینی شخصیت (مثل اسکیزوئید، اجتنابی، ضداجتماعی، پرخاشگر، وسواسی، منفعل- پرخاشگر و خود- تخریبگر) و اختلالات شدید شخصیتی (نظیر اسکیزوتایپال و مرزی) در بین گروه‌های پژوهش وجود دارد. علاوه بر این، بیماران مبتلا به عفونت HIV میزان بالایی از رفتارهای پرخطر، سابقه اقامت در زندان، سابقه مصرف الکل و سابقه حجامت را گزارش کردند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که الگوهای شخصیتی خاصی– بویژه ضداجتماعی و مرزی- اشخاص را در معرض آسیب‌پذیری بالا جهت ابتلا به عفونت HIV قرار می‌دهند. همچنین ارزیابی دقیق آلودگی‌های محور II برای پیشگیری و درمان موثرتر این بیماران، از ضرورت بالایی برخوردار است.
دکتر محمدرضا نائینیان، دکتر محمدرضا شعیری، معصومه شریفی ، مهری هادیان،
دوره 2، شماره 4 - ( بهار و تابستان 1390 )
چکیده

  هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) بوده است. مقیاس یاد شده با هدف ساختن ابزاری کوتاه برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و سنجش شدت نشانه‌های بالینی مبتلایان، توسط اسپیتزر و همکاران ساخته شده است. این مقیاس دارای هفت سؤال اصلی و یک سؤال اضافی است که میزان دخالت اختلال در کارکرد‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی مبتلایان را می‌سنجد. در این مطالعه 199 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد و 24 نفر از آزمودنی‌هایی که در مراجعه به یکی از کلینیک‌های روان پزشکی شهر تهران تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) را دریافت نموده بودند شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که GAD-7 از آلفای کرونباخ مناسبی برخوردار بوده و ضریب پایایی ( reliability ) مقیاس بر اساس دو بار اجرای آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. در بررسی اعتبار ( validity ) مقیاس، نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مقیاس GAD-7 و پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر، برخی خرده مقیاس‌های فرم کوتاه 36 سؤالی زمینه یابی سلامت عمومی‌( (SF-36 و خرده مقیاس اضطراب 12 ماده‌ای از سیاهه نشانه‌های بالینی ( (SCL-90 بوده است که بیانگر اعتبار همگرای مناسب مقیاس است. همچنین تحلیل عاملی مقیاس GAD-7 بیانگر اشباع آن از یک عامل می‌باشد. از سوی دیگر مقایسه نمرات افراد مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی که تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده بودند با نمره برش مقیاس و نیز نمرات جمعیت غیر بیمار، حاکی از اعتبار تشخیصی مطلوب مقیاس بوده است. در مجموع می‌شود گفت که مقیاس کوتاه سنجش اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) از پایایی و اعتبار مناسبی در نمونه‌های ایرانی برخوردار بوده است.


پرویز شریفی درآمدی، محمدجواد بگیان کوله مرز، نصرالله ویسی، مجتبی بختی، حافظ پادروند،
دوره 13، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: در مورد ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک، اطلاعات اندکی موجود است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که ابعاد سرشت و منش بر بازداری پاسخ دانش آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک تأثیر می‌گذارند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان پسر دارای نشانه‌های اختلال سلوک بود.

روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 90 نفر از دانش‌آموزان پسر سال اول راهنمایی بود که از میان (1000=N) دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه ابعاد سرشت و منش، آزمون رنگ- واژه استروپ، مصاحبه بالینی ساختاریافته و چک‌لیست علائم مرضی کودک استفاده‌شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند.

نتایج: نتایج نشان داد که نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار همکاری، خود فراروی و خود راهبری با بازداری پاسخ دانش آموزان دارای اختلال سلوک رابطه معنی‌داری دارند (05/0P<).

بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج حاکی است که ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ مرتبط هستند. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب‌شناسی و درمان اختلال سلوک دارد.


مهدی امیدیان، مهناز علی‌اکبری دهکردی، مجید صفاری‌نیا، علی‌اکبر شریفی،
دوره 14، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد به اجرا درآمده است.
روش:  این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد در سال 90 – 1389 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه پژوهش 40 نفر زندانی بود که به روش تصادفی ساده چندمرحله‌ای از بین زندانیانی که در آزمون پرخاشگری نمره بالاتر از میانگین کسب کرده بودند انتخاب و به‌صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. از پرسشنامه عمومی پرخاشگری به‌عنوان  ابزار غربالگری  استفاده گردید. سپس 12 جلسه یک و نیم ساعته گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر روی اعضای گروه آزمایشی اجرا شد. پس از پایان مداخله درمانی و  بعد از یک ماه آزمون «اِی. جی. کیو.» از هر دو گروه اخذ گردید.
نتایج: نتایج تحلیل اندازه‌های مکرر، نشان داد که بین میانگین‌ نمرۀ پرخاشگری دو گروه در مرحله پس‌آزمون و  پیگیری تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد مؤثر است.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb