جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای روشن چسلی

رسول روشن چسلی، مهدیه عطری فرد، ثنا نوری‌مقدم،
دوره 1، شماره 25 - ( آبان ماه 1386 )
چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر, وارسی پایایی و اعتبار «سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگ‌سالان»(TOSCA-3) است. بدین خاطر با اجرای مقیاس بر روی 404 دانشجو، پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین آیتم‌ها محاسبه گردید. هم‌چنین پایایی ابزار با استفاده از محاسبه ضریب پایایی به روش بازآزمایی (با فاصله یک هفته) بر روی 70 دانشجو که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند بررسی شد. به منظور وارسی اعتبار سازه TOSCA-3 نیز, همبستگی گشتاوری پیرسون بین نمرات خرده مقیاس‌های TOSCA-3با خرده مقیاس‌های GHQ-28 بر روی 56 دانشجو محاسبه شد. نتایج این تحلیل‌ها حاکی از اعتبار و پایایی مناسب سه خرده مقیاس شرم، گناه، برونی‌سازی و پایایی قابل قبول خرده مقیاس‌های بی‌تفاوتی، غرور آلفا و غرور بتا است. البته با توجه به این‌که در مطالعه حاضر فقط از یک شیوه و از یک ابزار برای سنجـش اعـتبار خرده مقیاس‌های TOSCA-3 استفاده شده است، مطالعات آتی برای وارسی بیش‌تر اعتبار این خرده مقیاس‌ها با استفاده از روش‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.
ریحانه امراللهی، رسول روشن چسلی ، محمدرضا شعیری، امیر نیک آذین ،
دوره 2، شماره 8 - ( بهار و تابستان 1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت‌های مربوط به تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی بوده است. بدین منظور 191 زن متأهل، از بین پرستاران شاغل (100 نفر دارای ازدواج غیرفامیلی و 91 نفر دارای ازدواج فامیلی) در بیمارستان‌های شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH)، تعارض زناشویی (MCQ) و رضایت جنسی (ISS) بر روی آن‌ها اجرا شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره حاکی از تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای رضایت زناشویی و ابعاد آن (بجز بعد ارتباط جنسی)، تعارض زناشویی و ابعاد آن و رضایت جنسی بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که زنان دارای ازدواج‌های غیر فامیلی از رضایت زناشویی و رضایت جنسی بالاتر و تعارض زناشویی پایین‌تری نسبت به زنان دارای ازدواج‌های غیرفامیلی برخوردارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که زوجین دارای ازدواج‌های غیر فامیلی از ارتباطات رضایت بخش تری نسبت به زوجین دارای ازدواج فامیلی برخوردارند.
رسول روشن چسلی، صدیقه میرزایی، امیر نیک اذین،
دوره 2، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1393 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان در زنان ایرانی صورت گرفته است. (SSSW) طرح پژوهش توصیفی بوده و 628 نفر زنان متأهل دانشجو بر اساس نمونه گیری در دسترس به عنوان پرسشنامه اصلی و از شاخص (SSSW) انتخاب شدند. از مقباس رضایت جنسی زنان مقیاس ،(LWMAT) پرسشنامه سازگاری زناشویی لوک والاس ،(FSFI) عملکرد جنسی زنان و مقیاس افسردگی ، اضطراب و (ISS) مقیاس رضایت جنسی ،(FSDS) پریشانی جنسی زنان به منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا استفاده گردید. (DASS- استرس ( 21 و هیچ یک از سوالات (RMSEA= 0/ تحلیل عاملی مدل 5 عاملی پرسشنامه را تأیید کرد ( 08 با ابعاد م شابه (SSSW) حذف نشد. همبستگی ابعاد پنج گانه پرسشنامه رضایت جنسی زنان در پرسشنامه های دیگر متوسط تا قوی و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل 0 بدست آمد که قابل قبول بودند همچنین / 0 تا 91 / 0 و برای ابعاد آن از 82 / پرسشنامه 96 0 بدست آمد. / 0 تا 97 / ضرایب باز آزمایی برای نمره رضایت جنسی و ابعاد آن 73 با داشتن وی ژگی های مثبتی همچون (SSSW) به طور کلی پرسشنامه رضایت جنسی زنان ساختار چندبعدی و تأکید بر پریشانی و رضایت جنسی، از و ویژگی های روانسنجی مناسب در نمونه ای از زنان ایرانی برخوردار می باشد.
محمد امینایی، رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، فاطمه محرری،
دوره 2، شماره 12 - ( بهار و تابستان 1394 )
چکیده

اختلالات اضطرابی از شایعترین مشکلات در بین کودکان می‌باشد که می‌تواند به مشکلات کارکردی منجر شود. اکثر مطالعات خانوادگی بیانگر همپوشی بالای اختلالات اضطرابی کودک و خانواده وی بوده اند. با توجه به تمهیدات یاد شده، هدف مطالعه حاضر، تعیین تفاوت  بین اضطراب صفت-حالت و ابعاد کمال گرایی مادران کودکان با و بدون علائم اضطرابی می‌باشد. بر این اساس نمونه ای متشکل از  110کودک (55 کودک مبتلا به اضطراب و 55 کودک غیر مبتلا به اضطراب ) به همراه مادرانشان مورد مطالعه قرار گرفتند. کودکان مضطرب از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و کودکان غیر مضطرب بر اساس همتا سازی متغیر‌های جمعیت شناختی با گروه مضطرب ، از مدارس ابتدایی شهر مشهد انتخاب شدند. مادران کودکان مورد بررسی پرسشنامه‌های اضطراب صفت- حالت، ابعاد کمال گرایی فراست و سیاهه رفتاری کودک (فرم والد) را تکمیل نمودند. مقایسه نتایج دو گروه بر اساس آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد که مادران کودکان مضطرب به طور معناداری سطوح بالاتر ی از اضطراب صفت-حالت، انتظارات والدینی، انتقادد والدینی، نگرانی درباره اشتباهات، استاندارد‌های بالا و تردید را نسبت به مادران کودکان بدون علائم اضطرابی دارند. نتایج این پژوهش نشانگر ارتباط اضطراب کودکان با برخی از عامل‌های والدینی از قبیل اضطراب و ابعاد کمال گرایی مادران بوده است. پس شایسته است در ارزیابی و درمان کودکان مضطرب به برخی از عوامل والدینی توجه داشت.


امین نجاتی، رقیه موسوی، رسول روشن چسلی، جواد محمودی قرائی،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر شدت نشانه‌های مرضی کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی را مورد مطالعه قرار داده است.

روش: در این مطالعه تجربی بر اساس طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه مداخله نما، از میان جامعه آماری (69 زوج مادر-کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه) 30 زوج به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و مداخله نما جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش و مداخله نما در 2 مرحله با استفاده از مقیاس درجه‌بندی کانرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسی معناداری آماری و همچنین بررسی معناداری بالینی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته‌های تحقیق گویای کاهش معنادار آماری و بالینی مشکلات عمومی و کاهش معنادار آماری شدت نشانه‌های توجه و یادگیری در کودکان مبتلا به این اختلال است.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر و نیز در نظر گرفتن پژوهش‌های قبلی می‌توان چنین نتیجه گرفت؛ که این مداخلات، در کنار دارودرمانی دارای مزایایی جهت کنترل رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه است و دارای امتیازات و امکانات قابل‌توجهی جهت بهره‌مندی‌های بعدی در جمعیت ایرانی است.


فاطمه‌سادات هاشمی‌نژاد، رسول روشن چسلی، سمیه منتشلو،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:  هدف عمده‌ی تحقیق حاضر اعتباریابی و روایی‌سنجی شاخص نشانه‌های آغازگر میل جنسی (سی. اس. دی. اس.) روی نمونه‌ای از زنان متأهل 18 تا 75 سال شهر قم بود.

روش: 160 نفر از بین زنانی که در تابستان 94 به کلینیک‌های تخصصی زنان و زایمان شهر قم مراجعه نمودند، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و شاخص نشانه‌های آغازگر میل جنسی (سی. اس. دی. اس.) و پرسشنامه‌های ملاک (مقیاس عملکرد جنسی (اف. اس. اف. آی.)، مقیاس اضطراب و افسردگی (دی. اِی. اس. اس. – 21)  و مقیاس سنجش صفات پنج‌گانه شخصیتی نئو) را تکمیل نمودند.

نتایج: نتایج به دست آمده از روش ضرایب پایایی همسانی درونی این پرسشنامه رضایت‌بخش بودند، ازجمله آلفای کرونباخ (برای 40 ماده) که عبارت بود از 0.86. ضرایب روایی همگرا نشان داد پرسشنامه نشانه‌های آغازگر میل جنسی با اضطراب رابطه منفی و معنی‌دار، با ابعاد پرسشنامه عملکرد جنسی زنان رابطه مثبت و معنی‌دار و با ابعاد برونگرایی و گشودگی به تجربه پرسشنامه نئو همبستگی مثبت و معنی‌دار (P<0.05) وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: شاخص‌های روان‌سنجی به دست آمده در این تحقیق، گویای هماهنگی نتایج با تحقیقات پیشین است و با توجه به روایی همگرا و پایایی پرسشنامه نشانه‌های آغازگر میل جنسی، از آن می‌توان در محیط‌های پژوهشی و بالینی، در سنجش میزان نشانه‌های آغازگر میل جنسی افراد استفاده کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb