جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای رضایی

علی نصر اصفهانی، رضا صالح زاده، محمد صادق رضایی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

خود-رهبری به عنوان فرایندی توصیف شده است که افراد به‌وسیله آن خودشان را هدایت کرده و به خود انگیزه می‌دهند تا در مسیری دلخواه رفتار کرده و کارهای خویش را انجام دهند. تاکنون خود-رهبری در بسیاری از زمینه‌ها به‌‌صورت موفقیت‌آمیز مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از زمینه‌هایی که به نظر می‌رسد با مهارت‌های خود-رهبری ارتباط داشته باشد، ویژگی‌های شخصیتی افراد است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت (برون‌گرایی، توافق‌پذیری، گشودگی، وظیفه‌شناسی و روان‌رنجوری) و خود-رهبری در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. 207 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ خود-رهبری هاوتن و نک و پرسشنامه مدل 5 عاملی شخصیت جان و همکاران بودند. داده‌ها به وسیله ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خود-رهبری با برون‌گرایی رابطه معناداری ندارد ولی با توافق‌پذیری، گشودگی، وظیفه‌شناسی و روان‌رنجوری رابطه‌ای معنادار دارد. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص شد که متغیرهای پیش‌بین (ویژگی‌های شخصیتی) قادرند تغییرات متغیر ملاک (خود-رهبری) را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند نقش موثری در ادبیات مربوط به خود-رهبری و شخصیت داشته باشد. نتایج به‌دست آمده می‌تواند در برنامه‌ریزی برای آموزش مهارت‌های خود-رهبری به افراد مورد استفاده قرار گیرد.
امید سلیمانی‌فر، فرزانه شعبانی، زهرا رضایی، نجمه نیکوبخت،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: تفکر انتقادی عنصری کلیدی در سلامت روان است. هدف این مطالعه بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی، عزت نفس، ابراز وجود، اضطراب اجتماعی و نگرانی در قالب یک مدل علیّ بود.

روش: مطالعه حاضر، طرحی توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور آبدانان بود. تعداد 290 دانشجو  با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و نتایج با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تفسیر شد. در این پژوهش از پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا (1992)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)، نسخه‌ی ساده مقیاس ابراز وجود راتوس (1984)، مقیاس فوبی اجتماعی (2000)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (1990) استفاده شد.

نتایج: گرایش به تفکر انتقادی به ترتیب با ضرایب 14/0-  و 11/0-  اثر کاهشی بر اضطراب اجتماعی  و نگرانی داشت، درحالیکه با عزت نفس (24/0) و ابراز وجود (21/0) اثر مثبتی نشان داد. همچنین، بین عزت نفس با اضطراب اجتماعی (29/0-) و نگرانی (30/0-) و بین ابراز وجود با  اضطراب اجتماعی (31/0-) و نگرانی (15/0-) رابطه منفی مشاهده شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که گرایش به تفکر انتقادی به واسطه‌ی عزت نفس و ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی (22/0-) و نگرانی (28/0-) اثر غیر مستقیم معنادار دارد.  

بحث و نتیجه‌گیری: گرایش به تفکر انتقادی به دلیل تأثیر مثبتی که بر عزت نفس و ابراز وجود دارد،  می‌تواند منجر به کاهش اضطراب و نگرانی شود.  این مدل به طور بالقوه در چهارچوب روش درمان شناختی رفتاری  ، می‌تواند پیامدهای درمانی برای بیماران مبتلا به اختلالات روانی، از جمله افسردگی و اختلالات اضطرابی داشته باشد.


سمیه روشن‌نیا، فاطمه رضایی، عزت‌اله قدم‌پور،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش  بر فراوانی تشنج و رفتارهای خودمدیریتی در افراد مبتلا به صرع مقاوم به درمان انجام گرفت.

روش: این مطالعه نیمه آزمایشی، از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب شهر خرم‌آباد(3 کلینیک) و یک بیمارستان بود. از این بیماران 24 نفر (12نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه کنترل) به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس اعضای گروه آزمایش در 10جلسه (هرهفته یک جلسه 90 دقیقه‌ای) تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند.  جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه رفتارهای خودمدیریتی صرع دیلوریو (2011)، و چک لیست ثبت حملات تشنج توسط بیمار استفاده شد. داده‌ها نیز با آزمون آماری تحلیل کواریانس تک‌متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به طور معناداری منجر به کاهش فراوانی تشنج (001/0> P) و بالارفتن رفتارهای خودمدیریتی (001/0> P)  می‌گردد.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش که یکی از درمان‌های موج سوم است، می‌تواند به عنوان یک درمان غیر تهاجمی و مقرون به صرفه در کنار مداخلات پزشکی برای بهبود رفتارهای خودمدیریتی و تاثیر بر کاهش تشنج در این بیماران دارای کارایی قابل ملاحظه‌ای می‌باشد.


علی محمد رضایی،
دوره 1، شماره 16 - ( ارديبهشت ماه 1385 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر ساخت فرم‌کوتاه «مقیاس ‌استرس پلیس ایران» (Iran Police Stress Scale: IPSS) [1] به‌وسیله تحلیل عوامل (factor analysis) و سنجش اعتبار و پایایی آن بود. 3650 نفر از کارکنان ناجا در سراسر کشور IPSS را تکمیل کردند. بر اساس تحلیل عوامل اطلاعات جمع‌آوری شده، 40 آیتم از 85 آیتم پرسشنامه حذف و در نتیجه فرم کوتاه IPSS (موسوم به (Iran Police Stress Scale – Abbreviated Form: IPSS–A) تهیه شد. اعتبار (validity) IPSS – A از طریق تعیین ضریب همبستگی بین فرم بلند و فرم کوتاه (برای عامل اول 98/0r= و برای عامل دوم 96/0r=) و پایایی (reliability) آن به‌وسیله دو روش بازآزمایی (test-re-test) (برای عامل اول 78/0r= و برای عامل دوم 80/0r=) و همسانی درونی (internal consistency) «ضریب آلفای کرانباخ»، (برای عامل اول 98/0α= و برای عامل دوم 96/0α=) محاسبه شد. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به‌دست آمده برای IPSS – A بسیار رضایت بخش بوه، در سطح001/0  p معنادار است. طبق نتایج این تحقیق IPSS – A واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌‌شناختی و تشخیص بالینی استرس پلیس است.
علی دلاور، علی‌محمد احمدوند، علی‌محمد رضایی،
دوره 1، شماره 28 - ( ارديبهشت ماه 1387 )
چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس احساس امنیت تهران TFSS )) (Tehran Felling Security Scale) بود. 3103 نفر از شهروندان تهرانی TFSS را تکمیل نمودند. اعتبار مقیاس با استفاده از اعتبار محتوا (تعیین میزان توافق داوران) و اعتبار سازه (روش تحلیل عوامل) بررسی شد. نتایج ضریب توافق داوران نشان داد که همه ضرایب حاصله بالاتر از 92/0 و بسیار مطلوب و رضایت بخش می باشد. بر اساس نتایج تحلیل عوامل برای بررسی اعتبار سازه نیز پنج عامل استخراج گردید. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤالات قرار گرفته روی عوامل تحت عناوین احساس امنیت جانی، امنیت نوامیس، امنیت اقتصاد فردی، امنیت اقتصاد عمومی و احساس امنیت اجتماعی نامگذاری شد. پایایی (reliability) مقیاس به وسیله روش همسانی درونی (internal consistency) و با استفاده از «ضریب آلفای کرانباخ» برآورد گردید. حداقل پایایی در عامل احساس امنیت اقتصاد عمومی (87/0α=) و حداکثر آن در عامل احساس امنیت اجتماعی (97/0α=) به دست آمد. در پایان هنجارهای آزمون بر اساس نمرات T و نیمرخ آزمون برای مقایسه احساس امنیت در ابعاد مختلف آن تهیه گردید. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده برای TFSS بسیار رضایت بخش بوده و در سطح001/0  p معنی دار هستند. طبق نتایج این تحقیق TFSS واجد شرایط لازم برای تشخیص احساس امنیت در سطح تهران بزرگ می‌باشد.
الهام رضایی، مختار ملک‌پور، حمیدرضا عریضی،
دوره 1، شماره 34 - ( ارديبهشت ماه 1388 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر استرس و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه‌خانواده بود. بدین منظور از بین جامعه آماری، شامل 50 نفر نوجوانان مراکز شبه‌خانواده شهرستان‌های اصفهان، خمینی شهر و شهرضا، تعداد 30 دختر و 20 پسر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. نمونه‌های این پژوهش عبارت بودند از گروه آزمایش، متشکل از 15 دختر و 10 پسر که آموزش گروهی مهارت‌های زندگی را درطول 10 جلسه هفتگی دریافت کردند و گروه کنترل، متشکل از همین تعداد افراد که این آموزش را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه‌های استرس و فشار روانی ملک پور در 1376 و شیوه‌های مقابله با استرس پاکر و اندلر در 1991 بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری، حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی، موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات استرس گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (001/0 = P). همچنین این آموزش موجب افزایش معنادار در میانگین نمرات شیوه مقابله مسأله‌مدار (001/0 = P) و کاهش معنادار در میانگین نمرات شیوه مقابله هیجان‌‌مدار (001/0 = P) گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید؛ لکن آموزش مهارت‌های زندگی، کاهش معناداری در میانگین نمرات شیوه مقابله اجتناب‌‌مدار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نشان نداد (735/0 = P). نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای مفید، برای نوجوانان مراکز شبه‌خانواده به کار رود.
مجید محمود علیلو، احمد اسمعلی، حسین واحدی، رسول رضایی،
دوره 1، شماره 34 - ( ارديبهشت ماه 1388 )
چکیده

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای مجرمین است. یافتن پاسخ این مسأله که آیا ارتباط‌هایی بین ویژگی شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای افراد مجرم وجود دارد و این‌که در صورت وجود، کدام‌یک از ویژگی و سبک‌های مقابله‌ای را شامل می‌شود، از عللی است که پژوهش به قصد دستیابی به آن‌ها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی است که در آن، نمونه‌ای شامل 50 نفر از مجرمین در زندان تبریز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی میلون دو (MCMI-II)، پرسشنامه سبک حل مسأله کسیدی و لانگ و پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که در مجرمین، سبک مقابله‌ای گرایش با ویژگی‌های اسکیزوئیدو خودآزارگری ارتباط معکوس دارد. سبک اجتناب با ویژگی وابسته، ارتباط مستقیم و با ویژگی خودشیفته، ارتباط معکوس دارد. سبک اعتماد با ویژگی شخصیتی اجتناب، ارتباط معکوس دارد. سبک خلاقیت با هیچ کدام از ویژگی‌های شخصیتی همبسته نیست. سبک مهارگری با ویژگی شخصیتی وابسته، ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و منفعل پرخاشگر، ارتباط معکوس دارد. سبک درماندگی با دو ویژگی درمانده و اسکیزوئید ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و اجباری ارتباط معکوس دارد.
دکتر علی دلاور، علی محمد رضایی، ابراهیم علیزاده،
دوره 1، شماره 37 - ( (شماره 1 دوره جدید) آبان 1388 )
چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مولفه‌های خانوادگی با نگرش دانش‌آموزان به مواد مخدر بوده است. به همین منظور 863 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده انتخاب و به ابزار تحقیق (پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و مقیاس سنجش مولفه‌های خانوادگی)، پاسخ دادند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های u من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانش‌آموزانی که والدینشان از مواد مخدر استفاده می‌کردند، نسبت به سایر دانش‌آموزان نگرش مثبت‌تری به مواد مخدر داشتند. بین احساس نا ایمنی در کانون خانواده و نگرش دانش‌آموزان نسبت به مواد مخدر رابطه مثبتی وجود داشت. با افزایش تحصیلات والدین، تصورات غیرواقعی دانش‌آموزان در مورد خطرات مواد مخدر کاهش یافته و با افزایش تحصیلات پدر نگرش دانش‌آموزان نسبت به اثرات مواد مخدر منفی‌تر شده بود. اما افزایش یا کاهش تحصیلات مادر با نگرش دانش‌آموزان نسبت به مصرف و اثرات مواد مخدر رابطه معناداری نشان نداد. همچنین با افزایش میزان درآمد خانواده، نگرش دانش‌آموزان به اثرات مواد مخدر منفی‌تر شده بود، در حالی که بین میزان درآمد خانواده و علاقه دانش‌آموزان به مصرف مواد و همچنین تصورات غیر واقعی آنها در مورد خطرات مواد مخدر رابطه معناداری مشاهده نشد.


حسین اسکندری، رسول رضایی ملاجق، حسین واحدی، احمد اسمعلی،
دوره 1، شماره 40 - ( (شماره 2 دوره جدید) اردیبهشت 1389 )
چکیده

  هدف از این پژوهش شناختن استعاره‌های خود خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از لحاظ منفی و مثبت بودن می‌باشد. روش این پژوهش از نوع علّی-مقایسه‌ای است که طی آن تعداد 20 نفر از خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روانی با تعداد 20 نفر از خانواده‌های افرادی که از نظر روانی سالم تشخیص داده شدند و از نظر ویژگی‌های جمعیت شناختی مشابه گروه بیمار می‌باشند، با استفاده از آزمون فن افتراق معنایی آزگود مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی استعاره‌های خود منفی‌تری نسبت به خانواده افراد سالم دارند. نتیجه نشان می‌دهد که استعاره‌های خاص مورد استفاده در خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در ایجاد اختلال، نقش ایفا می‌کنند. همچنین نتایج تحقیق هیچ تفاوتی را بین استعاره‌های خود هیچ یک از افراد خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به یکدیگر نشان نداد.


فاطمه رضایی ، حمیدطاهر نشاط دوست، نجمه وکیلی زارچ، بابک امرا ، حسین مولوی،
دوره 2، شماره 7 - ( پاییز و زمستان 1391 )
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی و اضطراب بیماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان بود. بدین منظور 28 بیمار مبتلا به آسم بصورت تصادفی خوشه ای از مراکز درمانی شهر اصفهان انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. این دو گروه در مرحله پیش آزمون با استفاده از زیر مقیاس های اضطراب و افسردگی آزمون SCL-90-R  مورد ارزیابی واقع شدند. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه هفتگی تحت درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه مداخله روانشناختی دریافت نکرد. در پایان هشت جلسه درمانی، دو گروه آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون بار دیگر توسط زیر مقیاسهای اضطراب و افسردگی آزمون SCL-90-R  مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین زیر مقیاس عملکرد تنفسی از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم(AQLQ) ، به منظور بررسی تأثیر احتمالی میزان اضطراب و افسردگی بر علائم و نشانه های این بیماری، توسط گروه‌های گواه و آزمایش قبل و بعد از مداخله درمانی تکمیل گردید. نتایج حاصل تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون به میزان معناداری نسبت به گروه گواه کاهش پیدا کرده است (05/0>P). همچنین میانگین نمرات عملکرد تنفسی گروه آزمایش در مرحله پس آژمون به میزان معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته است(05/0>P). بر اساس یافته های فوق می توان گفت درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی می تواند به عنوان یک درمان مفید جهت بهبود اختلالات روانی همراه با بیماری آسم و  عملکرد تنفسی (علائم و نشانه ها) به کار گرفته شود.
مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عسکر آتش افروز، منیجه شهنی ییلاق، شبنم رضایی،
دوره 2، شماره 9 - ( پاییز و زمستان 1392 )
چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی استان خوزستان می باشد. بدین ترتیب از کل معلمان مقطع ابتدایی، حدود 125 نفر معلم استثنایی به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. همچنین، 125نفر معلم عادی، از همان مناطقی که معلمان استثنایی مشغول به کار بودند، انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)، پرسشنامه فشارزاهای شغلی معلمان(JSQT)، و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش(MBI) بودند. جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. نتایج تحلیل ها، نشان داد که معلمان مدارس استثنایی از لحاظ سلامت عمومی نسبت به معلمان مدارس عادی وضعیت نامطلوبتری دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که از لحاظ استرس شغلی تفاوت معنی داری بین دو گروه معلمان وجود ندارد، ولی فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی در تمام ابعاد(تحلیل عاطفی، دگرسان‌بینی و فقدان موفقیت فردی)، بیشتر از معلمان مدارس عادی بود.
مریم روشن، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، اکبر رضایی،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان تعامل والد – کودک، مبتنی بر تکنیک‌های رفتاری و مقابله درمانگری مبتنی بر تکنیک‌های شناختی بر کاهش شدت مشکلات رفتاری در نمونه‌ای از کودکان پیش‌دبستانی، انجام شد.

روش: این پژوهش یک مطا لعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری 6 ماهه بود. تعداد 90 نفر از کودکانی که دارای ملاک‌های اختلالات رفتاری بودند، از مهدکودک‌های شهرستان شاهیندز انتخاب شدند، در نهایت از این مهدکودک‌ها، سه گروه درمجموع از کودکان دارای اختلالات برون سازی شده به‌طور تصادفی انتخاب و مادران آن‌ها نیز به شیوه تصادفی در 2 گروه آزمایش (29 نفری) و یک گروه مقایسه (30 نفری) قرار گرفتند. هر سه گروه قبل و بعد مداخله به پرسشنامه چک لیست رفتاری کودک پاسخ دادند. برای پیگیری اثرات درمان 6 ماه بعد بار دیگر این سنجش به عمل آمد. درمان تعامل والد کودک و مقابله درمانگری در 12 جلسه هفته‌ای سه بار در گروه‌های مداخله به کار گرفته شد و در گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون لوین و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که درمان تعامل والد – کودک و مقابله درمانگری به‌صورت معناداری در کاهش شدت مشکلات رفتاری مؤثر بودند. نتیجه درمان در پیگیری 6 ماهه نیز سطوح پایین‌تری از شدت مشکلات رفتاری کودکان را نشان داد.

بحث و نتیجه‌گیری: الگوی کلی نتایج حاکی از آن است که هر دو درمان فوق به یک میزان در کاهش شدت علائم اثربخش بوده اما در مقایسه نتایج دو گروه درمان و با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تفاوت معنی‌داری به دست نیامد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb