جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای بهرامی

حکیمه بهرامیان، ذکراله مروتی، مجید یوسفی افراشته، محسن امیری،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژ­گی های روان­سنجی مقیاس خودکارآمدی مقابله­‌ای در بین دانشجویان ایرانی  بود.

روش: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی محسوب می گردد، گروه نمونه در این پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت (سال تحصیلی 94-1393) بود که به روش نمونه­‌گیری تصاذفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده­‌ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی همگرا، آزمون t برای گروه­‌های مستقل و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

  نتایج: در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل استخراج گردید که 84/61 درصد از واریانس  مشترک نمرات را تبیین می‌کند. تحلیل عامل تأییدی نیز از ساختار سه عاملی مقیاس خودکارآمدی مقابله­‌ای در نمونه به کار گرفته شده حمایت می­‌کند. این مقیاس با مقیاس خودکارآمدی عمومی نیز همبستگی مثبت نشان داد. همچنین، ضرایب پایایی عوامل مقیاس به روش آلفای کرونباخ و تنصیف (اسپیرمن-براون و گاتمن) بین 63/0 تا 91/0 به دست آمده است.

بحث و نتیجه­‌گیری: به­طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این مقیاس در نمونه دانشجویان ایرانی، از ساختار سه عاملی و روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، می­توان از مقیاس خودکارآمدی مقابله­‌ای در نمونه­‌های ایرانی استفاده کرد.


میناسادات علوی حجازی، مریم السادات فاتحی‌زاده، فاطمه بهرامی، عذری اعتمادی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

 مقدمه: هدف این پژوهش،ساخت واعتبار‌یابی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی در رابطه‌ی زناشویی آنها است. روش: روش پژوهش ترکیبی - اکتشافی بود که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول به صورت کیفی که فرآیند جمع آوری داده‌ها مشتمل بر 17 مصاحبه نیمه ساختار یافته ومطالعه متون علمی  وتحلیل اکتشافی عوامل بود. مقولات مرتبط به روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شد.در مرحله‌ی دوم روایی وپایایی ابزار محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه‌ تعارض زناشویی و پرسشنامه‌ سازگاری زوجی اصلاح شده  وپرسشنامه آسیب‌‌های تعاملی که محقق ساخته بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی شهر اصفهان بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 200 نفر از زنان متاهل با علائم شخصیت نمایشی که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» تحلیل عاملی صورت گرفت.

نتایج: تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی ابزاری چند بعدی است.آلفای کرونباخ کل آزمون93/0 به دست آمد.

بحث ونتیجه‌گیری:این پرسشنامه دارای اعتبار وروایی بالایی است که عوامل منسجمی از آن به دست آمده و توان شناسایی آسیب‌‌های تعاملی زنان نمایشی را در پژوهش‌های بالینی ودرمان‌های زوجی دارد.


رزیتا امانی، دکتر عذرا اعتمادی، دکتر مریم فاتحی زاده، دکتر فاطمه بهرامی،
دوره 2، شماره 6 - ( بهار و تابستان 1391 )
چکیده

زمینه و هــــدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سازگاری انجام شده است . روش تحقیق : روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای و شامل150 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بود . سبک های دلبستگی به وسیله مقیاس دلبستگی بزرگسال و سازگاری به وسیله پرسشنامه سازگاری بل ( Bell )سنجیده شد . داده ها به کمک آمارهای توصیفی ( فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار ) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس یک راهه ،تحلیل رگرسیون، آزمون t ) تحلیل گردید . یافته ها : یافته ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی و میزان سازگاری ر ابطه معنی داری وجود دارد، رابطه معنی-داری بین جنس و سبک دلبستگی وجود ندارد. رابطه معنی داری بین جنس وسازگاری وجود دارد. رابطه معنی دار و مثبتی بین سبک دلبستگی ایمن و سازگاری بهتر وجود دارد .. بین سبک دلبستگی ایمن و ناسازگاری رابطه معنی دار و منفی وجود دارد .سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی میزان سازگاری را دارد. نتیجه گیری: در تبیین یافته ها، بار دیگر بر نقش بنیادی و پویای کیفیت پیوندهای عاطفی نخستین بین کودک و مادر در شکل گیری ،استقرار و تداوم اعتماد اساسی تاکید شده و در دسترس بودن و پاسخگویی عاطفی ، بلوک های سازنده ی روابط ایمن و سازگارانه ی دوره های رشدی بعدی تلقی می شود
معصومه صداقت، هادی بهرامی، زهرا لک، علیرضا کیامنش،
دوره 2، شماره 9 - ( پاییز و زمستان 1392 )
چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و داشتن روابط اجتماعی از نیازهای اساسی اوست.هدف از این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش آموزان دخترمحبوب ومنزوی دبیرستانی است. روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان در شهرستان بهارستان بوده است. و روش نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی بوداز بین 21دبیرستان موجود در شهرستان ,8دبیرستان به شکل تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. درکل1232نفر در پژوهش شرکت کردند . که از میان آنها به روش جامعه سنجی جمعا 368نفر در گروههای محبوب ومنزوی قرار گرفتند. برای سنجش ویژگیهای شخصیت از آزمون شخصیت آیزنک (57) سوالی وبرای انتخاب افراد محبوب و منزوی از پرسشنامه جامعه سنجی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری ازآزمون خی دو استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین ویزگیهای شخصیتی برونگرایی و ثبات شخصیت در گروه محبوب بیشتر از گروه منزوی بود.و میانگین ویزگیهای شخصیتی درونگرایی و روانرنجوری در گروه منزوی بیشتر از گروه محبوب بود. از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت ویزگیهای شخصیتی افراد بر محبوبیت یا انزوا تاثیر گذار است.
کبری مرادی، علیرضا آقایوسفی، احمد علیپور، پرویز بهرامی،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون تأثیر عوامل روان‌شناختی در بروز و تشدید بیماری‌های مزمن از جمله مولتیپل اسکلروزیس، هدف پژوهش حاضر مقایسه: تنیدگی، شیوه‌های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی افراد دارای ام. اس. و افرادی عادی بود.

روش: روش تحقیق از نوع پس رویدادی یا علی مقایسه‌ای بوده است، جامعه آماری شامل تمام افراد عادی و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌باشد که در تابستان و پاییز سال 1393 به متخصصین مغز و اعصاب در استان لرستان مراجعه نموده‌اند. از جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، گروه نمونه‌ای به‌اندازه 150 نفر (75 فرد عادی و 75 فرد مبتلا) انتخاب شدند، سپس پرسش‌نامه‌های: استرس (رویدادها و تغییرات زندگی)، شیوه‌های مقابله، تیپ شخصیتی سی و تیپ شخصیتی دی بر روی آنان اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد در مقیاس‌های تنیدگی، شیوه مقابله اجتناب و شیوه مقابله حل مسئله مدبرانه، نمره کل تیپ شخصیتی سی و مؤلفه بازداری اجتماعی از مقیاس تیپ شخصیتی دی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، در تمام شاخص‌های مطرح شده به‌جز حل مسئله مدبرانه، گروه بیمار نمرات بالاتری را کسب کردند.

بحث و نتیجه‌گیری: آنچه از یافته‌ها برمی‌آید این است که استرس به‌عنوان عامل مهمی در تشدید علائم ام. اس. و همچنین عوامل شخصیتی و شیوه‌های مقابله به‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده استرس و بیماری نقش مهمی را در بیماری مولتیپل اسکلروزیس ایفا می‌کند. افراد با تیپ شخصیتی دی و سی در معرض خطر فزاینده بیماری‌های جسمی قرار دارند. محققان این دو نوع شخصیت را به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌شناختی در نظر گرفته‌اند که ممکن است بر تندرستی و طول عمر اثر بگذارد و نیازمند درمان روان‌شناختی است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb