جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای آزادفلاح

ازاده طاولی، عباسعلی اللهیاری، پرویز آزادفلاح، علی فتحی آشتیانی، مهدیه ملیانی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. روش: طرح از نوع آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی بود. مشارکت کنندگان پزوهش حاضر، دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند. از این جامعه 40 مراجع انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره کاربندی درمان گروهی شناختی -  رفتاری و درمان گروهی بین فردی جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه هراس اجتماعی ، پرسشنامه افسردگی بک-2 و مصاحبه تشخیصی روانپزشکی مبتنی بر DSM- IV   بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: تحلیل داده ها مشخص کرد که بین اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش افسردگی همراه با هراس اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که اثربخشی درمان بین فردی بر کاهش افسردگی (001/0p=، 2/16 f=) و نشانه های هراس اجتماعی ( 002/0p=،  4/12 f=) بیشتر از درمان شناختی- رفتاری است.
بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن هستند که با توجه به اثربخشی بیشتر درمان بین فردی در مقایسه با درمان شناختی-رفتاری بر علائم افسردگی همراه با هراس اجتماعی، لذا جهت درمان اختلال اضطراب اجتماعی بویژه در حضور نشانه های افسردگی همراه، درمان بین فردی، درمان ترجیحی در نظر گرفته می شود.


فاطمه مسگریان، پرویز آزادفلاح، حجت الله فراهانی، نیما قربانی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: روابط موضوعی جایگاه ویژه‌ای درگستره نظری روان‌تحلیل‌گری دارد و آماده‌سازی نسخه فارسی مقیاسی برای سنجش آن مسیر پژوهش‌های تجربی را در این حوزه هموارتر می‌سازد. از اینرو مطالعه حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس روابط موضوعی بل را هدف خود قرار داده است.

روش: نمونه پژوهش حاضر را558 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می‌دادند که با شیوه نمونه‌گیری در دسترس از رشته‌های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بلپس از طی مراحل ترجمه-بازترجمه، تنظیم و همراه باپرسشنامه سبک‌های دفاعی اجرا گردید. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عامل اکتشافی و موازی انجام شد.

نتایج: نتایج تحلیل عاملی مقیاس روابط موضوعی بل چهار عامل خودمحوری، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی کفایتی اجتماعی را به دست داد. اعتبار عوامل آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ 66/0-77/0، ضریب اعتباردونیمه کردن 60/0-77/0 و تتای ترتیبی کل مقیاس 86/0 به دست آمد. همبستگی‌های معنادار بین ابعاد روابط موضوعی و سطوح مکانیزم‌های دفاعی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس روابط موضوعی بل را تائید کرد.

بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی می توان گفت نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل ساختاری 4 عاملی داشته و از روایی و اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی با نمونه ایرانی برخوردار است.


عبدالله معتمدی، جواد اژه‏ای، پرویز آزادفلاح، علیرضا کیامنش،
دوره 1، شماره 10 - ( ارديبهشت ماه 1384 )
چکیده

سالمندی موفق، الگوی مناسبی از سالمندی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته است‌. با توجه به این‌که‌ جمعیت جهان روبه پیری می‏رود و امید به زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشور ما سیر افزایشی نشان می‏دهد، موضوع کیفیت زندگی در دوره سالمندی مورد علاقه همگان است. به همین سبب، شناسایی مؤلفه‌های اساسی سالمندی موفق حائز اهمیت است. یکی از متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌، گرایش‌های مذهبی سالمندان و نقش آن بر سالمندی موفق بوده ‏است. با توجه به تعاریفی که صاحبنظران از سالمندی موفق ارائه‏ داده‏اند، در این تحقیق، سالمندی موفق با استفاده از دو مقیاس رضایتمندی از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، شناسایی و نقش گرایش‌های مذهبی با استفاده از آزمون جهت‌گیری‌ مذهبی اندازه‏گیری شد. نتایج به‏دست ‏آمده با استفاده از آزمون‌های آماری «t»، F و رگرسیون لاجیستیک تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آن‌ است‌ که سالمندان موفق به‏طور معنا‏داری گرایش بیش‌تری به مذهب نشان داده‏اند.


مهدیه عطری فرد، سیدکاظم رسول زاده طباطبائی، محمدرضا شعیری، پرویز آزادفلاح، مسعود جان بزرگی،
دوره 2، شماره 8 - ( بهار و تابستان 1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی «مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS) است، لذا پس از آماده سازی مقیاس مذکور و انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، NSPS بر روی 574 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد که به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید و ساخت عاملی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها بیانگر ساختار 4 عاملی NSPS است که به ترتیب عبارتند از: «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با ظاهر فیزیکی»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (1)»، «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کفایت اجتماعی (2)» و «نگرانی درباره آشکار شدن نقائص مرتبط با کنترل علائم اضطراب». جهت بررسی پایاییNSPS و عوامل آن، ضرایب همسانی درونی و ضرایب بازآزمایی محاسبه شدند که نتایج بیانگر پایایی قابل قبولNSPS و عوامل آن است. بررسی اعتبار سازه NSPS و عوامل آن با 6 مقیاس ( SIAS SPS, LSAS-SR,SPIN ,DASS-21, BDI-II, ) نشان می دهد که ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون بین NSPS و مقیاس های دیگر معنادار هستند و تنها همبستگی های آن با LSAS-SR از همه کمتر یا غیرمعنادار بودند که به تبیین آن‌ها پرداخته خواهد شد. در مجموع، نتایـج این مطالـعه شواهـدی برای صحـت ساخت عاملی و پایایی و اعتبار قابل قبـول عامل های NSPS را ارائـه می دهـد.
مهدیه ملیانی، عباس علی اللهیاری، پرویز آزادفلاح، علی فتحی آشتیانی، آزاده طاولی،
دوره 2، شماره 10 - ( بهار و تابستان 1393 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی رفتاری بر نشانه های پیش بین عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده انجام شده است. این پژوهش از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون است که بدین منظور 40 فرد مبتلا به افسردگی عود کننده انتخاب و به تصادف در دو گروه درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت اختصاص داده شدند. کلیه آزمودنی ها بواسطه پرسشنامه های: سیاهه افسردگی بک– II، مقیاس نگرش های ناکارآمد، مقیاس پاسخ های نشخواری، مقیاس رضایتمندی از خود در پیش و پس از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل نتایج بواسطه آزمون تحلیل آماری کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که درمان شناختی رفتاری نشانه های باقیمانده افسردگی و نگرش های ناکارآمد در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده را بیشتر از درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت پس از اختتام درمان کاهش می دهد حال آن که درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت نشخوار ذهنی، واکنش پذیری شناختی و رضایتمندی از خود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده را بیشتر از درمان شناختی رفتاری پس از اختتام درمان کاهش می دهد در آخر پیشنهاد می گردد که با تلفیق دو شیوه درمانی، درمان شناختی رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، برای مبتلایان به افسردگی اساسی می توان پیش بین های عود را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
مهدیس مقصودلو، پرویز آزادفلاح، کاظم رسول زاده طباطبائی، روح الله منصوری سپهر،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه‌ی ابعاد شخصیتی برونگرایی، نوروزگرایی و سایکوزگرایی آیزنک در افراد دارای چرخه‌های صبحگاهی - شامگاهی است.

روش: روش پژوهش از نوع علی - مقایسه‌ای است. تعداد 90 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند (30 نفر افراد دارای چرخه صبحگاهی، 30 نفر دارای چرخه شامگاهی و 30 نفر متعادل). آن‌ها پرسشنامه‌ی شخصیت صبحگاهی - شامگاهی و پرسشنامه شخصیت آیزنک را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس انجام گرفت.

نتایج: نتایج تحلیل نشان داد که بین سه گروه صبحگاهی، شامگاهی و متعادل ازنظر ابعاد برونگرایی و نوروزگرایی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما سایکوز گرایی در این سه گروه تفاوت معناداری داشت و گروه شامگاهی نمرات بالاتری در این بعد کسب کردند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که افراد دارای چرخه شامگاهی در مقایسه با افراد دارای چرخه صبحگاهی سایکوزگرایی بالاتری دارند، این تفاوت می‌تواند به دلیل وجوه اشتراک بسیار زیاد بین شامگاهی بودن و سایکوزگرایی باشد. به‌عنوان‌مثال، زودانگیختگی که یک ویژگی بارز افراد سایکوزگرا هست، رابطه قوی با چرخه شامگاهی دارد. از این نتایج می‌توان در جهت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از حداکثر توانایی افراد در ساعات مفید روز، استفاده کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb